Tárgykövetelmény

Építőmérnöki Kar, BSc, I.Évfolyam

Matematika A1a Analízis

 

 

Kód: BMETE90AX00; E0, E1,…,E17 kurzusok; Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2009/2010/1;           Nyelv: magyar;  

Előadó: dr. Sándor Csaba

Gyakorlatvezetők: később

Jelenléti követelmények: A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a TVSz 14. § (3) bekezdés értelmében a gyakorlatok összes óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy aláírása nem szerezhető meg.  Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:  zárthelyi dolgozatok.

-         0. zh. Ideje: 1. hét. Témája: A BSc tanulmányok megkezdéséhez szükséges matematikai ismeretek. (Részletes tematika megtalálható a **** címen.)

1. zárthelyi: 4. héten

2. zárthelyi: 8. héten

3. zárthelyi: 12. héten

Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmény teljesítésén túl, hogy a hallgató a 0. zárthelyi dolgozat esetében megszerezze az elérhető pontok minimum 50%-át, a további zárthelyik mindegyikén egyenként megszerezze az ott elérhető pontok legalább 30%-át.

Pótlási és javítási lehetőség:

-         a 0. zárthelyi dolgozat esetében vagy a „Bevezető matematika” szabadon választható tantárgy eredményes elvégzése vagy a pótlásként megírt pótló zárthelyi dolgozat legalább 50%-os eredményű megírása;

-         a zárthelyi dolgozatokból kettő pótolható ill. javítható a szorgalmi időszak 13. hetében. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredménye helyébe. Ha a 13. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, a pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, a TVSz 15§ (12) bekezdése szerint újra megírhatják a zárthelyi dolgozatokat. Ekkor az ott elért eredményt fogjuk figyelembe venni. Az aláírást ilyenkor elveszíteni nem lehet.

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy írásbeli és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a TVSZ 15.$ (10) bekezdésével összhangban a félévközi zárthelyi dolgozatokon és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik: a zárthelyi dolgozatokon elért százalékos teljesítményt 0,4 szorzóval, a vizsga dolgozaton elért százalékos teljesítményt 0,6 szorzóval vesszük figyelembe. (A 0. zárthelyi eredménye a félévközi eredménybe nem számít bele.) Az így számított súlyozott p eredmény alapján az érdemjegy  

   0 £ p < 40  esetén   elégtelen (1),
 40
£ p < 55  esetén   elégséges (2),
 55
£ p < 69  esetén   közepes (3),
 70
£ p < 84  esetén   jó (4),
 85
£ p          esetén   jeles (5).

Legalább közepes eredmény esetén a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja, vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, Typotex, Budapest, 2006-2007.

 

 

Budapest, 2009. április 17.                          

                                         

 

                                                      Dr. Sándor Csaba,      előadó