Tárgykövetelmény

Építőmérnöki BSc I. évfolyam

Matematika A2a Vektorfüggvények

Kód: BMETE90AX02; E0 kurzus Követelmény: 4/2/0/V/6

Félév: 2008/9/2 Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Sándor Csaba egyetemi docens

Gyakorlatvezetők: 2009. február 8-ig meghatározandók.
Jelenléti követelmények.
Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz a gyakorlatok legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A gyakorlaton való jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: 2 darab 50 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 6. hét (pontos időpont később). Témái: Számsorok, függvénysorok, hatványsorok, Fourier-sorok, lineáris egyenletrendszerek, mátrixok, determinánsok.

2. zh. Ideje: 12. hét (pontos időpont később). Témái: Vektorterek, lineáris transzformációk, görbék, felületek; többváltozós függvények alapfogalmai, folytonossága és differenciálása; kettős integrálok.

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a hallgató a két évközi zárthelyi mindegyikén megszerezze az elérhető pontok legalább 30%-át. Pótlási és javítási lehetőség: az egyik zárthelyi anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében, május 5-én, 17-19-ig a K221-ben. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredménye helyébe. A pótlási időszakban azok, akik nem szerezték meg eddig az aláírást, a 2 zh anyagából egy összevont zárthelyit írnak különeljárási díj befizetése mellett, ami sikeres abban az esetben, ha elérik a 30%-ot. Ekkor a hallgató a zárthelyikből 30%-ot ér el.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, a TVSz 15§ (12) bekezdésére figyelemmel választhatnak az alábbi két lehetőség között:

a. Újra megírják a zárthelyi dolgozatokat, akkor az ott elért eredményt fogjuk figyelembe venni. Az aláírást ilyenkor elveszíteni nem lehet.

b. Aki a fenti lehetőséggel nem él, az az érvényes aláírásával vizsgázhat. A vizsgajegy megállapításánál félévközi munkájukat az aláírás megszerzése minimális szintjének, vagyis 30%-nak fogjuk tekinteni.

A vizsgajegy kialakítása

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 100 perces  írásbeli dolgozatból áll. A vizsgajegy kialakítása a TVSZ 15§ (10) bekezdésével összhangban a félévközi zárthelyi dolgozatok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik: a zárthelyi dolgozatokon elért százalékos teljesítményt 0,4 szorzóval, a vizsga dolgozaton elért százalékos teljesítményt 0,6 szorzóval vesszük figyelembe. Az így számított súlyozott p eredmény alapján az érdemjegy 

   0 £ p < 40  esetén   elégtelen (1),
 40
£ p < 55  esetén   elégséges (2),
 55
£ p < 69  esetén   közepes (3),
 70
£ p < 84  esetén   jó (4),
 85
£ p          esetén   jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott tankönyv: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, Typotex, Budapest, 2006-2007.

Budapest, 2008. nov. 17.


Dr. Sándor  Csaba

előadó