Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Természettudományi Kar

Tantárgy Adatlap

 

 

 

 

Tantárgy kód

BMETE91 . . . .

 

 

 

Tantárgy azonosító adatok

 

1.

A tárgy címe

A matematika matematikája

 

2.

A tárgy angol címe

Mathematics of mathematics

 

3.

A tárgy rövid címe

Matmat

Követelmény

+

+

Kredit

 

4.

Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend

 

vagy

Tantárgy kód 1

Rövid cím 1

Tantárgy kód 2

Rövid cím 2

Tantárgy kód 3

Rövid cím 3

 

4.1

     

Matmat

     

     

     

     

 

4.2

     

     

     

     

     

     

 

4.3

     

     

     

     

     

     

 

5.

Kizáró tantárgyak

 

BMETE90MX42, Felsőbb matematika informatikusoknak C

 

6.

A tantárgy felelős tanszéke

 

7.

A tantárgy felelős oktatója

Ferenczi Miklós

beosztása

docens

 

docens

 

 

 

Akkreditációs adatok

 

8.

Akkreditációra benyújtás időpontja

     

Akkreditációs bizottsági döntés időpontja

 

 

 

Megjegyzések

 

Csak az űrlap fehéren hagyott mezőibe írjunk és a mezők között a tabulátor billentyűvel haladjunk! Ha egy kitöltött mezőből tabulátor billentyűvel

 

lépünk ki, több más mező értéke automatikusan megváltozhat. Egy adott mezőre lépve, az állapotsorban megjelenő rövid, ill. az F1 gomb

 

megnyomásakor kapható hosszabb leírás ad segítséget a kitöltéshez. A tantárgy kódot a dékáni hivatal adja.

 

1-2. sorok: A tárgy címének (max. 60 karakter) legalább egy karakterben különböznie kell minden más, Neptunban regisztrált tárgy címétől.

 

3. sor: A rövid cím jellegzetes, legfeljebb 16 karakter hosszúságú rövidítés. A követelmény előadás+gyakorlat+labor formátumú, az utolsó mező

 

a félév végi számonkérés típusa (v,f,a vagy s, részletes információ az F1 gombra). A kredit megadásánál ügyelni kell arra, hogy az alább

 

részletezett, a tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyiségével összhangban legyen (összes óraszám = kredit*30 óra).

 

4. sor: Legfeljebb 3, már korábban hallgatott tárgy adható meg a 4.1 sorban. A 4.2 és 4.3 sorok vagylagos lehetőségek megadására szolgálnak,

 

például abban az esetben, ha az egyik tárgynak korábban oktatott változatai is megfelelőek. 5. sor: A kizáró tantárgyaknál azokat a tárgyakat kell

 

felsorolni, amelyek tematikái a most akkreditálandó tárggyal 75% vagy annál nagyobb átfedést mutatnak.

 

6-7. sorok: A felelős tanszék és oktató hatáskörét, ill. kijelölésének feltételeit a Képzési Kódex 2001 c. dokumentum 9.1 fejezete tartalmazza.

 


 

Tematika

7.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

     

8.

A tantárgy célkitűzése, feladata a szakképzés céljának megvalósításában

A  tárgy a mai matematika megalapozását, kereteit tárgyalja és e keretek matematikáját.

9.

A tantárgy részletes tematikája

A matematika megalapozásáról: halmazelmélet és matematikai logika. Metamatematika.

A matematikában minden visszavezethető a halmazelméletre, az pedig a bizonyításelméletre. A matematika kétféle felépítéséről, a bizonyításelméletiről és a szemantikairól (modellelméletiről). A formális nyelv szerepe. A valóság közvetlen matematikai modellje: a szemantika (a halmazelméleti modell). A modern bizonyításelméletről, a gépi bizonyításról, a logikai programozásról. Az algoritmus fogalma. Az eldönthetőség matematikai fogalma.

A matematikai logika szerepének változása: a filozófiától az alkalmazott matematikáig. Az axiomatikus módszer nélkülözhetetlen, példák. Az axiomatikus módszer korlátairól. Néhány tudomány-filozófiai elv megjelenése matematikai tételként: megismerhetőség, ellentmondástalanság. Gödel inkomplettségi tételei. Irányzatok a matematikában: platonizmus, formalizmus, konstruktivizmus (az utóbbi terjedése).

A sztochasztikus gondolkodás térnyerése. A sztochasztika, mint valószínűségi logika. Bonyolultság, nevezetes bonyolultsági osztályok, a bonyolultság és a véletlen kapcsolata. Az infinitezimális fogalmának feltámadása a matematikában, nem-standard matematika. Standard és nem-standard modellek a tudományban. Nem-klasszikus logikák.

10.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja

szorgalmi időszakban

1 db. zárthelyi

vizsgaidőszakban

     

11.

Pótlási lehetőségek

a TVSZ szerint

12.

Konzultációs lehetőségek

     

13.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Ferenczi Miklós: Matematikai logika, Műszaki Kiadó, 2002

Davis, P.J., Hersch, R., A matematika élménye, Műszaki Kiadó

     


 

14.

A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)

 

14.1

Kontakt óra

28

 

14.2

Félévközi felkészülés órákra

0

 

14.3

Felkészülés zárthelyire

0

 

14.4

Zárthelyik megírása

0

 

14.5

Házi feladat elkészítése

0

 

14.6

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)

0

 

14.7

Egyéb elfoglaltság

0

 

14.8

Vizsgafelkészülés

0

 

14.9

Összesen

28

15.

Ellenőrző adat

Kredit * 30

60

 

A tantárgy tematikáját kidolgozta

16.

Név

beosztás

Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

Ferenczi Miklós

docens

Algebra Tanszék

Serény György

docens

Algebra Tanszék

     

     

     

 

 

A tanszékvezető

17.

Neve

aláírása

Rónyai Lajos

 

 

 

Megjegyzések

14.1 sor: Értéke automatikusan kitöltődik az űrlap elektronikus változatában, a „Követelmény” címszónál megadott óraszám értékek alapján, az

(előadás+gyakorlat+labor) * (14 oktatási hét) formula szerint. 14.4 sor: Értéke 0, ha a zárthelyik íratása kontakt órákon történik, egyébként pedig

a minimálisan szükséges számú zárthelyi megírásához felhasználandó idő (a pót zárthelyik nélkül). 14.7 sor: Az „Egyéb elfoglaltság” szöveg

helyére a tevékenység konkrét megnevezését kell írni.

15. sor: Az itt szereplő értéknek és a 14.9 sorban automatikusan megjelenő tanulmányi óraszám összegnek hozzávetőlegesen meg kell egyeznie!

Tájékoztatásul azt vegyük figyelembe, hogy a hallgatók által egy szemeszterben átlagosan 30 kreditnyi munkamennyiséget kell teljesíteni,

azaz a szorgalmi és vizsgaidőszak során elvárt terhelés összesen kb. 900 munkaóra.