Tárgykövetelmény
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
Energetika és Mechatronika BSc szakok
1.
évfolyam

Matematika A2a -- Vektorfüggvények

Kód: BMETE90AX02;   Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2007/8/2;   Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szirmai Jenő;

Gyakorlatvezetők: a H1, H2, H3, H4 kurzusokhoz 2008.február 8-ig meghatározandók

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 60%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 45 perces zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje:  7. hét. Témája: Numerikus sorok, függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok, sorfejtés, Fourier-sorok, elemi mátrixalgebra, determináns, rang.

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: Mátrixok inverze, mátrixegyenletek. lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság, lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor, kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két évközi zárthelyi mindegyikén megszerezze az elérhető pontok legalább 30%-át.

Pótlási és javítási lehetőség: az egyik zárthelyi anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredménye helyébe. A pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, a TVSz 15.§ (12) bekezdésére figyelemmel választhatnak az alábbi két lehetőség között:

a. Újra megírják a zárthelyi dolgozatokat, akkor az ott elért eredményt fogjuk figyelembe venni. Az aláírást ilyenkor elveszíteni nem lehet.

b. Akik a fenti lehetőséggel nem élnek, azok az érvényes aláírásukkal vizsgázhatnak. A vizsgajegy megállapításánál félévközi munkájukat az aláírás megszerzése minimális szintjének, vagyis 30%-nak fogjuk tekinteni.

A vizsgajegy kialakítása: Csak aláírással rendelkező hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli dolgozatból áll. A vizsgajegy kialakítása a TVSZ 15.§ (10) bekezdésével összhangban a félévközi zárthelyi dolgozatok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik: a zárthelyi dolgozatokon elért százalékos teljesítményt 0,4 szorzóval, a vizsga dolgozaton elért százalékos teljesítményt 0,6 szorzóval vesszük figyelembe. Az így számított súlyozott p eredmény alapján az érdemjegy:

   0 <= p < 40  esetén   elégtelen (1),
 40 <= p < 55  esetén   elégséges (2),
 55 <= p < 70  esetén   közepes (3),
 70 <= p < 85  esetén   jó (4),
 85 <= p          esetén   jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, Typotex, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2007. november 15.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója