ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

TÁrgykövetelmények

Gépészmérnöki Kar
Gépész és Terméktervező BSc szakok

 

Tárgykód: BMETE90AX06;   Követelmény: 1/2/0/V/3;
Félév: 2014/15/2;   Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Prok István (G0 kurzus);
Gyakorlatok: G1, G2, G3, G4

Jelenléti követelmények. A félév során a tárgy előadásai és gyakorlatai hetente egyesítve lesznek megtartva. Az órákon a korábbi alkalmakon tárgyalt alapvető ismeretekből felkészülten, az óra anyagát követve kell részt venni. A jelenlétet minden alkalommal, a felkészültséget és az órai munkát pedig szúrópróba szerűen ellenőrizzük. Nem kaphat aláírást, aki 3-nál több alkalommal hiányzik. Továbbá az sem kaphat aláírást, akinek felkészültsége vagy az órai munkája a félév során 3-nál több alkalommal nem felel meg az elvárásoknak.

Félévközi számonkérések: 12 db egyenként 5 pontos rajzfeladat, amelyeket házi feladatként kell megoldani. Kiadásukra a 2 -- 13. heteken egy hetes határidővel kerül sor. A rajzokat a határidőnek megfelelő gyakorlaton kell beadni. A rajzok elfogadhatóságának (a legalább 1 pont elérésének) szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés. A sikertelen (0 pontos) rajzokat pótolni kell. A késve vagy pótlásként beadott rajzokra a pótlási határidőn belül (ami a H1 -- H5 rajzok esetében a 9. gyakorlat, a H6 -- H10 rajzok esetében pedig az utolsó gyakorlat) legfeljebb 3 pont adható. Pótlási határidőn túl beadott minden rajz után különeljárási díjat kell fizetni és a megoldással legfeljebb 2 pont szerezhető. A rajzok beadásának végső határideje a pótlási hét vége (a H11 és H12 rajzok ezen határidőig teljes értékkel beadhatók). A feladatokra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a fentebb részletezett jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a H1 -- H10 rajzok mindegyke (az esetleges pótlások után) legalább 1 pont értékű legyen.

A félév végi osztályzat kialakítása egy 40 pontos 110 perces írásbeli vizsgadolgozat és a félévi pontszám alapján történik az alábbiak szerint. Ha a dolgozat nem éri el a 16 pontot, akkor a vizsga eredménye elégtelen (1). Egyébként a dolgozat pontszámához hozzáadjuk a félévi pontszám harmadát (5 tizedtől felfelé kerekítve). Az összeg alapján (amelyet így kétharmad részben a vizsgadolgozat és egyharmad részben a félévi pontszám képez) az érdemjegy:

30 pont alatt elégtelen (1)
30 ponttól elégséges (2)
39 ponttól közepes (3)
47 ponttól (4)
54 ponttól jeles (5)

Legalább 24 pontos vizsgadolgozat estén (a fenti táblázattól függetlenül) a vizsga eredménye legalább elégséges (2).

Aki valamely korábbi félévben már megszerezte az aláírást, annak az órákra nem kötelező bejárnia, de a rajzokat az ütemezés szerint beadhatja, és így a fenti feltételekkel megszerezheti félévi pontszámát. Ennek hiányában félévi pontszámként 10 pontot veszünk figyelembe (ennek harmada, 3 pont számíthat be a vizsgába).

Jegyzetek:
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. -- Juhász I. -- Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)
Bölcskei A. – Katona J.: Ábrázoló geometria példákon keresztül
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Konzultációk: szorgalmi időszakban a gyakorlatvezetők fogadóóráján, vizsgaidőszakban pedig vizsgakonzultációkon.


Budapest, 2015. február 1.
Dr. Prok István
a tárgy előadója