ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA 2
szabadon választható tárgy
Gépész és Terméktervező hallgatóknak
2016/17/2 félév

Kód: BMETE94AX02;  Kredit: 2;  Követelmény: félévközi jegy
Heti óraszám: 1 óra előadás és 1 óra gyakorlat;
Előadó: Dr. Prok István

TEMATIKA

– Felületek ábrázolása. Érintősík, felületi normális, kontúr, képkörrajz. Forgásfelületek ábrázolása. A gömb, a forgáskúp, a forgáshenger és a tórusz. Forgásfelületek síkmetszete. Forgásfelületek áthatása: párhuzamos, metsző és kitérő tengelyű felületek.
– Kúpok, hengerek síkba terítése. Két görbét összekötő kiteríthető felület szerkesztése.
– A centrális ábrázolás alapfogalmai, szerkesztések vízszintes síkban, távolság felmérés függőleges egyenesekre. Rendezett vetületeivel adott testek centrális ábrázolása.
– Kúpszeletek, ruletták (síkbeli mozgások), csavarvonal ábrázolása.


JEGYZETEK
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen


KÖVETELMÉNYEK

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele legalább 10 alkalmon való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: A második héttől 10 héten át egy-egy osztályzattal értékelt, az aktuális anyaghoz kapcsolódó otthoni szerkesztési feladatot kell megoldani, és a következő alkalommal beadni. Pótlásként vagy késedelmesen beadott rajz esetén az osztályzat legfeljebb jó lehet. A hiányzó megoldás eredménye elégtelennek számít. A rajzbeadás végső határideje a pótlási hét vége.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy az esetleges pótlások után legalább 8 rajz eredménye elérje az elégséges szintet. A félév végi osztályzat ekkor a legjobb 8 szerkesztési feladat osztályzatának átlagaként adódik (öt tizedtől felfelé kerekítve).

Feladatok:

0. Ábrázoljuk a közönséges ciklois egy periódusát, megszerkesztve az egyenesen gördülő kör egy kerületi, valamint egy belső és egy külső pontjának pályáját.
1. Adottak az Oa és Og középpontú Ra és Rg sugarú ka és kg körök úgy, hogy kg belülről érinti ka-t. Gördítsük kg-t a ka íven. Ábrázoljuk a kg kör (kezdetben) ka-val közös P pontjának valamint a körhöz rögzített másik Q pontnak a pályáját. A hipocikloisok megszerkesztett pontjaiban állítsuk elő az érintőket is. Oa(100,140), Og(50,140), Ra = 75, Rg = 25, P(25, 140); Q(0, 140)
2. Ábrázoljuk ortogonális axonometriában annak az m menetemelkedésű (jobbmenetű) csavarvonalnak két menetét, amely illeszkedik az [x, y] síkon álló z tengelyű r sugarú 2m magasságú forgáshengerre. A csavarvonal kezdőpontja az x tengelyen legyen. A láthatóság feltüntetésekor a csavarvonalat a tartóhengerrel együtt ábrázoljuk, feltéve, hogy a henger lemezből van és véglapjait eltávolítottuk.  X(0, 35),  Y(200, 90),  O(95, 120) a tengelykereszt vetületét meghatározó pontok; továbbá  r = 50;  m = 75.
3. Adott egy első képsíkra merőleges tengelyű tóruszfelület, és adott az α második vetítősík, amely a felületet két pontban érinti az ábra szerint (3. feladat). Szerkesszük meg a felület és a sík metszetét. A láthatóság feltüntetésekor a teljes felületet ábrázoljuk a rárajzolt metszetgörbével.
4. Forgáskúp síkmetszete (rajzlapra kinyomtatva keretezés nélkül is megoldható) -- útmutató és a forgáskúp síkmetszeteinek osztályozása.
5. Adott egy első képsíkra merőleges tengelyű forgásfelület főmeridiánja, továbbá az α = [f1, f2] sík (7. feladat). Szerkesszük meg a felület és a sík metszetét. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy a felület α sík fölé eső részét eltávolítottuk.
6.
Forgáskúp és gömb áthatása kettős vetületben
(rajzlapra kinyomtatva keretezés nélkül is megoldható) -- útmutató és elméleti összefoglaló.
7.
Adott egy negyed tórusz és egy gömb (4. feladat). Szerkesszük meg a két test áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy mindkét test tömör és a helyén marad.
8.
Adott két forgáshenger, amelyeknek tengelyei kitérő helyzetű első főegyenesek (2. feladat). Szerkesszük meg a két felület áthatását. A láthatóság feltüntetésekor tegyük föl, hogy mindkét henger lemezből van és véglapjaikat levettük, továbbá mindkét felületből eltávolítottuk a másik test belsejébe eső darabokat is („csövek kereszteződése”).