Matematika A3 műszaki menedzsereknek
Kód: BMETE90AX29
Óraszám (előadás): 2
Óraszám (gyakorlat): 2
Kredit: 4.0
Leírás: Lineáris programozással modellezhető gazdasági problémák. A lineáris programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. A dualitás fogalma, dualitási tételek. Árnyékárak és redukált költségek. Érzékenység vizsgálat, parametrikus programozás. A játékelmélet alap modellje, Neumann tétel. A nemlineáris programozás alapmódszerei. Kuhn-Tucker tétel. Kvadratikus programozás. Hiperbolikus programozás. Optimalizálás több célfüggvény esetén. Szállítási és hozzárendelési feladat. Egészértékű programozás. Modellezés egészértékű változókkal. A korlátozás és szétválasztás elve. Hátizsák feladat és az utazóügynök probléma. Optimalizálási feladatok számítógépes megoldási lehetőségei.
----------------------------------------------------------------

A már megtárgyalt anyag:
Mátrixok szorzása, invertálása. Az Ax=b, x>=0, c'x-->max feladat értelmezése. Megoldás előállítása inverz mátrix segítségével. Optimalitás ellenőrzése. Bázismegoldás fogalma. Adott bázis esetén a szimplex tabló felírása és értelmezése. A nemkorlátos célfüggvény esetének felismerése a szimplex tablóból.
Tétel, mely szerint ha A egy m-szer n-es méretű mátrix, melyhez van olyan x, hogy Ax=b, akkor rank(A)=m esetén van olyan olyan m-szer m-es B invertálható almátrixa A-nak, hogy B inverze és b szorzatából is Ax=b valamely megoldását nyerjük. (Ez bázismegoldás lesz.) Tétel, mely szerint ha A egy m-szer n-es méretű mátrix, melyhez van olyan x>=0, hogy Ax=b, akkor rank(A)=m esetén van olyan olyan m-szer m-es B invertálható almátrixa A-nak, hogy B inverzének és b-nek szorzata >=0. Tétel, mely szerint ha az Ax=b, x>=0, c'x-->max feladatnak van optimális megoldása, akkor rank(A)=m esetén az (egyik) optimális megoldás a fentiek szerint valamely B inverzéből is megkapható.
A szimplex tabló fogalma, szerkezete és tulajdonságai. A lexikografikusan kisebb és nagyobb, lexikografikusan pozitív és lexikografikusan negatív fogalma. Lexikografikusan pozitív szimplex tabló, és pivotálás a lexikografikus pozitivitás megtartásával. A lexikografikus szimplex algoritmus, mely egy lexikografikusan pozitív szimplex tablóból kiindulva előállít egy optimális bázismegoldást, vagy m+1 oszlopvektort, melyekre vonatkoztatva is nemkorlátos már a célfüggvény. A kétfázisú lexikografikus szimplex algoritmus, mely előbb előállít egy lexikografikusan pozitív szimplex tablót, ha egyáltalán van ilyen, aztán elvégzi a fentemlített lexikografikus szimplex algoritmust. A kisebbegyenlő és nagyobbegyenlő jeleket tartalmazó lineáris programozási feladatok átalakítása standard alakra, és megoldásuk kétfázisú lexikografikus szimplex algoritmussal. Annak megállapítása, hogy három féle output lehetséges: 1. egy optimális bázismegoldás explicit előállítása (ha több is van, csak valamelyik); 2. legfeljebb m+1 ismeretlennek pozitív értékadás paraméter segítségével úgy, hogy tetszőleges célfüggvényérték elérhető a paraméter alkalmas megválasztásával; 3. bizonyíték a kétfázisú algoritmus első fázisával, hogy egyáltalán nincs megengedett megoldása az eredeti feladatnak.
Gyakorlati alkalmazások és a szimplex algoritmus. Árnyékárak értelmezése. Duális feladatok felírása. Kapcsolat az egyenlőtlenségfeltételű duális feladatpár célfüggvényértékei között. Megállapítás: Duális duálisa ekvivalens az eredetivel. Megállapítás: Nemkorlátos célfüggvényű lineáris programozási feladat duálisának nincs megengedett megoldása. Dualitási tételek három szintje: 1. ha egy feladatnak van optimális megoldása, akkor a duálisának is; 2. a két feladat optimális célfüggvényértéke megegyezik; 3. az optimális megoldások rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy ha az egyik feladatban egy optimális megoldás ,,lazán'' teljesít egy egyenlőtlenséget, akkor a másikban a ,,laza'' egyenlőtlenségnek megfelelő ismeretlen kötelezően nulla. A dualitási tételek felhasználása az optimális megoldás megkeresésében.
Részletezés: Primál alakú feladat (azaz Ax<=b, x>=0, c'x-->max); duál alakú feladat (A'y>=c, y>=0, b'y-->min). Annak megállapítása, hogy ha a két feladat közül az egyiknek nemkorlátos a célfüggvénye, akkor a másiknak nincs megengedett megoldása. Ha mindkét feladatnak van megengedett megoldása, akkor mindkét feladatnak van optimális megoldása is. Ha legalább az egyiknek van optimális megoldása, akkor a másiknak is. Ha az Ax<=b, x>=0, c'x-->max feladatnak x* optimális megoldása, a duálisának pedig y* az optimális megoldása, akkor c'x*=b'y*, sőt ahol ,,lazaság'' van az Ax*<=b, x*>=0 egyenlőtlenségekben, ott a megfelelő y*-komponens nulla illetve a megfelelő, y*-ra vonatkozó egyenlőtlenség szoros, és ahol lazaság van a duális feladat egyenlőtlenségeiben, ott a megfelelő x*-komponens nulla illetve a megfelelő, x*-ra vonatkozó egyenlőtlenség szoros.
Kétszemélyes, nulla összegű mátrixjátékok. Nyereg a mátrixban olyan elem, mely a saját sorában legkisebb, a saját oszlopában a legnagyobb. Kevert stratégia egy olyan x>=0 vektor egy M mátrixhoz, hogy x komponenseinek összege 1, és az x'M szorzat képezhető. Ez Soros "Bicska" Maxi kevert stratégiája. Gipsz Ilonka - a másik játékos - kevert stratégiája egy olyan y>=0 vektor, melynek komponensei összeadva szintén 1-et tesznek ki, és az My szorzat képezhető. Ha az x'M-beli és az My-beli nyereg egyenlő, akkor x és y is optimális kevert stratégia. Margittai Neumann János Lajos (=John Vonneumann) híres tétele szerint minden M mátrixhoz vannak ilyen optimális stratégiák. Optimális stratégiák kiszámítása grafikus módszerrel olyan esetekben, amikor a sorok száma (1 vagy) 2, illetve amikor az oszlopok száma (1 vagy) 2. Általános mátrixra a maximin (mint legnagyobb sorminimum) és minimax (mint legkisebb oszlopmaximum) értelmezése, kiszámítása. Tény: az optimálisan kevert sorok illetve oszlopok (azaz x'M és My) nyereg értékei a maximin és a minimax között vannak.
A lexikografikus duál szimplex módszer. Annak megállapítása, hogy ez a módszer duál alakú feladatokon mindig működik, ha a minimalizálandó célfüggvényben nincs negatív együttható. Annak megállapítása, hogy vagy optimális megoldást nyerünk, vagy nincs megengedett megoldás. Az egészértékű megengedett megoldás igényének feltételek közé írása Gomory vágás segítségével.
A szállítási feladat. Heurisztikus megoldás sorredukcióval, oszlopredukcióval, Voge-Korda-féle mohó módszerrel. A heurisztikus megoldás ellenőrzése potenciálok segítségével. A magyar módszer az optimális megoldás megkeresére. A szállítási feladat lineáris programozási feladatként. A hozzárendelési feladat.
A hátizsák feladat bináris és relaxált változata. A relaxált változat optimális megoldásásának megkeresése. Becslés (azaz korlátozás) a bináris feladatra a relaxált feladat révén. A szétválasztás fogalma és mikéntje. A korlátozás és szétválasztás módszere a bináris feladat optimális megoldásának megkeresésére.


A lexikografikus szimplex algoritmus gyors definíciója: http://www.math.bme.hu/~hujter/lexialgo.pdf

A pivotálás hasznáról és módjáról: http://www.math.bme.hu/~hujter/pivot.pdf

A pivotálást segítő programról: http://www.math.bme.hu/~hujter/magyar.txt

A pivotálást segítő program letöltése: http://www.math.bme.hu/~hujter/gjep.zip

Egy szöveges feladat megoldása és az eredmény értelmezése: http://www.math.bme.hu/~hujter/kv.pdf

Prékopa András egy KöMaL-dolgozata 1998-ból (mely a http://db.komal.hu/scan/ helyen is megtalálható): http://picasaweb.google.hu/Hujter.Misi/P#slideshow/5387584047925791090

Konkrét feladatok megoldásokkal: http://picasaweb.google.hu/Hujter.Misi/Ybl#slideshow/5276354852736821186


Háttéranyag a dualitási tételekhez: dua.pdf
Háttéranyagok a játékelmélethez: Neumann (neumann.pdf)
A játékelmélet eredete (simonovits.html)
Egy csodálatos elme (Nash)
Neumann (neumann.pdf) tisztességes magaviselet és játékelmélet
Nyeregben vagyunk (nyereg.gif)
Kevert stratégiák (bicska.txt)


Első házi feladat (határidő lejárt): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf01.txt
Első házi feladat megoldása (minta): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf01.pdf
Második házi feladat (határidő lejárt): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf02.txt
Második házi feladat megoldása (minta): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf02.pdf
Harmadik házi feladat (határidő lejárt): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf03.txt
Harmadik házi feladathoz inputadatok: http://www.math.bme.hu/~hujter/lphf.pdf
Negyedi házi feladat (határidő lejárt): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf04.txt
Ötödik házi feladat - duál szimplex módszeres - (határidő lejárt): http://www.math.bme.hu/~hujter/a3-hf05.txt
Az ötödik házi feladat elolvasható itt is (a felső feladat): http://www.math.bme.hu/~hujter/dual_gen.pdf
Háttéranyag az ötödik házi feladat megoldásához (a 6. fejezet): http://goliat.eik.bme.hu/~hujter/mmopsztl.pdf
Mintapélda az ötödik házi feladat megoldásához: http://www.math.bme.hu/~hujter/261a.gif
Mintapélda az ötödik házi feladat megoldásához: http://www.math.bme.hu/~hujter/261c.gif
Mintapélda az ötödik házi feladat megoldásához: http://www.math.bme.hu/~hujter/262a.gif
Mintapélda az ötödik házi feladat megoldásához: http://www.math.bme.hu/~hujter/262c.gif
Mintapélda az ötödik házi feladat megoldásához: http://www.math.bme.hu/~hujter/262d.gif

Az utolsó házi feladatok: http://www.math.bme.hu/~hujter/A3-d.txt

Első zárthelyi (50 perces): 09.10.19-én megírva!
A feladatok és a kapott pontszámok: (IDE KATTINTSON)

Második zárthelyi (50 perces) várható időpontja: 09.11.23, 7:50 és 10:10 között. (Aba Abigéltől Kurucz Zsuzsannáig 8:50-re jönnek, a többiek 7:50-re.)
A bináris és a relaxált hátizsák feladatokról: http://www.math.bme.hu/~hujter/knap.pdf

----------------------------------------------------------------------
Köszönetnyilvánítás: A fenti anyagok elkészítésében tanácsokkal, konzultációkkal, észrevételekkel, számítógépes anyagokkal, hibáimra való figyelemfelhívással nagy segítségemre voltak a kollégáim és a hallgatóim, kiknek köszönet jár. Néhány név a sok közül: Antali Máté, Csendes Tibor, Deák István, Dósa György, Égertné Molnár Éva, Fábián Csaba, Frank András, Galántai Aurél, (ifjabb) Galántai Aurél, Garay Barnabás, Horváth Zoltán, Illés Tibor, (néhai) Imreh Balázs, Imreh Csanád, Kiss Márton, (néhai) Klafszky Emil, Mádi-Nagy Gergely, Mihálykóné Orbán Éva, Nágel Árpád, Oláh Béla, Pluhár András, Prékopa András, Radnai Márton, Simonovits András, Spissich László, Szabó Péter Gábor, Szalkai István, Szántai Tamás, Szilágyi Brigitta, Szmerka Gergely, Varjú Tamás, Vizvári Béla, V. Nagy Éva. (A megmaradó hibákért, elírásokért, érthetetlenségekért, hiányosságokért minden felelősség csak engem terhel: Hujter Mihály)