]> A Buffon féle problémák
 1. Virtuális laboratóriumok
 2. 9. Geometriai modellek
 3. 1
 4. 2
 5. 3

1. A Buffon féle problémák

A Buffon féle kísérletek nagyon régi és híres véletlen kísérletek, nevüket Buffon grófról kapták. Ezek a kísérletek voltak a geomatriai valószínűség első problémái.

Buffon féle érmekísérlet

A Buffon féle érmekísérletben egy érmét azonos négyzet alakú csempékkel fedett padlóra dobunk. Az az esemény érdekel minket, hogy az érme ráesik-e a csempéket elválasztó vonalra. Az, hogy a csempék oldalhosszát 1-nek vesszük, ekvivalens azzal, mintha a csempék oldalhosszát tekintenénk mérési egységnek.

Feltevések

Először is definiáljuk a kísérletet matematikai szempontból. Szokás szerint a fizikai objektumot idealizáljuk, feltételezve, hogy az érme szabályos kör alakú, r sugárral, és a padlólapokat elválasztó hézagok egyenes szakaszok. Természetesen ahhoz, hogy megadjuk a kísérlet eredményét (kimenetelét), fel kell jegyeznünk az érme középpontjának helyzetét azon csempe középpontjához viszonyítva, ahova az érme esik. Pontosabban meg kell adnunk egy koordinátarendszert, melynek középpontja annak a csempének a közepe, amelyiken az érme középpontja is elhelyezkedik S 12 12 12 12 12 12 2

Amikor az érmét feldobtuk, jelöljük leesése utáni koordinátáit X Y S -nal, ahol S a minta terünk, X és Y az alap valószínűségi változónk. Végül tételezzük fel, hogy r 12 azért, hogy legalább az lehetséges legyen, hogy az érme négyzet belsejébe essen anélkül, hogy átmenne választóvonalon.

Buffon's floor

A következőkben definiálnunk kell egy megfelelő valószínűségi mezőt, hogy le tudjuk írni az X Y alap véletlen vektort. Ha az érme véletlenszerűen esik a padlóra, akkor természetesen feltételezhetjük, hogy X Y egyenletes eloszlású az S mintatéren. Definíció szerint ez azt jelenti, hogy

X Y A A S ,  A S , ahol area(.) a zárójelben megadott tartomány területét jelöli.

Futtassuk le a Buffon féle érmekísérletet a alapértelmezett beállításokkal! Figyeljük meg, hogy a pontok mennyire egyenletes módon töltik ki az S mintateret!

A vonalra esés valószínűsége

Minket az a C esemény érdekel, amikor az érme keresztezi az elválasztó vonalat. Azonban könnyebb előállítani a komplementer eseményt, ami a nem keresztezést jelenti.

Mutassuk meg, hogy C r 12 X 12 r r 12 Y 12 r !

Felhasználva a 2. gyakorlat eredményét mutassuk meg, hogy C 1 1 2 r 2 ! A C grafikonja, mint r , függvénye az alábbi:

Probability of a crack crossing

A Buffon féle érmekísérletben változtassuk a sugarat a görgetősávval és figyeljük meg, hogyan változnak a C és a C események. Végezzük el a kísérletet r különböző értékeivel és hasonlítsuk össze a fizikai kísérletet a szóródási diagramon lévő pontokkal! Figyelje meg, hogy láthatóan a C relatív gyakorisága a a C valószínűségéhez konvergál!

Egy esemény relatív gyakoriságának konvergenciája ( ahogy a kísérletet ismételgetjük ) az esemény valószínűségéhez a nagy számok törvényének egy speciális esete.

Végezzük el a Buffon féle érmekísérletet h magasságú és w szélességű téglalapokat tartalmazó síkon!

Végezzük el a Buffon féle érmekísérletet egy egységnyi oldalhosszúságú szabályos háromszögeket tartalmazó síkon!

Mutassuk meg, hogyan szimuláljuk az érme X Y középpontját a Buffon féle érmekísérletben, felhasználva a véletlen számokat!

A Buffon féle tűprobléma

A Buffon féle tűkísérlet abból áll, hogy egy tűt dobunk egy fapadlóra. A minket érdeklő fő esemény az, hogy a tű keresztezi-e a fapadló léceinek "határvonalait". Különösképpen érdekes, hogy ennek az eseménynek a valószínűsége a statisztikai becsléséhez vezet!

Feltevések

Először definiáljuk a kísérletet matamatikailag. Újra idealizáljuk a fizikai objektumot feltételezve, hogy a fapadló egyforma lécekből áll, a lécek egységnyi szélességűek. A tű hossza legyen L 1 , ilymódon a tű nem keresztez egynél több léchatárvonalat. Végül feltesszük, hogy a fapadló lécei közötti hézagok és a tű egyenes szakaszok.

Amikor a tűt feldobtuk, feljegyezzük annak relatív irányát a fapadló réseihez képest. Ugyanakkor feljegyezzük azt az X szöget, amit a tű felső fele bezár a tű közepén átmenő, a fapadló léceivel párhuzamos egyenessel és azt az Y értéket, amely megadja a tű közepének a megfelelő fapadló léc alsó vonalától való távolságát. Ezek lesznek kísérletünk alap véletlen változói, és így a a kísérlet mintatere

S 0 0 1 x y 0 x 0 y 1 Buffon's floor

Újból tételezzük fel, hogy modellünkben a tűt véletlenszerűen ledobjuk a padlóra. Így elfogadható matematikai feltevés lehet az, hogy az alap véletlen vektor ( X , Y ) egyenletes eloszlású a mintatér felett. Definíció szerint ez azt jelenti, hogy

X Y A A S ,  c A S

Futtassuk le a Buffon féle tűkísérletet a alapértelmezett beállításokkal és figyeljük meg, hogy a pontok mennyire egyenletes módon töltik ki az S mintateret!

A léc határvonal metszésének valószínűsége

Minket a C eseménnyel kapcsolatban a érdekel, hogy a tű keresztezi-e a lécek határvonalát.

Trigonometriai ismereteket használva mutassuk meg, hogy C esemény a szög és a távolságváltozók segítségével az alábbi módon adható meg:

C Y L 2 X Y 1 L 2 X

Az y L 2 x és az y 1 L 2 x a szóródási diagramon kék színnel mutatják a Buffon féle tűkísérletet, és hogy a C esemény az alsó görbe alatti és a felső görbe feletti tartományok egyesítése. Így, a tű pontosan akkor metsz léchatárvonalba, ha a pont ebbe a tartományba esik.

Mutassuk meg, hogy C 2 L és ezért C 2 L . A C grafikonja, mint L -nek a függvénye, a következő:

Probability of a crack crossing

A Buffon féle tűkísérletben változtassuk a tű L hosszát a görgetősávval és figyeljük meg, hogyan változnak a C és a C események. Végezzük el a kísérletet L különböző értékeivel és hasonlítsuk össze a fizikai kísérletet a szóródási diagram pontjaival. Figyelje meg, hogy láthatóan a C relatív gyakorisága a C valószínűségéhez konvergál.

Egy esemény reatív gyakoriságának ( ahogy a kísérletet ismételgetjük ) az esemény valószínűségéhez való konvergenciája a nagy számok törvényének speciális esete.

Adjuk meg a Buffon féle tűkísérletben a következő események valószínűségét. Mindegyik esetben vázoljuk az eseményt, mint a mintatér egy részhalmazát.

 1. 0 X 2 0 Y 13
 2. 14 Y 23
 3. X Y
 4. X Y 2

becslése

Tételezzük fel, hogy a Buffon féle tűkísérletet nagyon sokszor végezzük el. A nagy számok törvénye miatt a léc határvonalának átmetszésének az aránya ugyanaz, mint a léc határvonalának átmetszésének a valószínűsége. Pontosabban jelöljük az első n kísérlet során az átmetszések számát N n -nel. Megjegyezzük, hogy N n egy összetett eseményre vonatkozó valószínűségi változó, amely az alap tűkísérlet n -szer történő megismétléséből áll. Így, ha n nagy, akkor

N n n 2 L  és innen  2 L n N n

Ez Buffon -re vonatkozó híres becslése. A Buffon féle tűkísérlet szimulációjában ezt a becslést mindegyik futtatásra kiszámítja az applet a második táblázatban megjelenik numerikusan, az oszlopdiagramban vizuálisan.

Végezzük el a Buffon féle tűkísérletet az alábbi tűhosszakkal L 0.3 0.5 0.7 1 . Mindegyik esetben figyeljük meg becslélést a szimuláció futása alatt.

Gondosabban elemezzük a becslési problémát. A j -edik futásnál vezessük be az alábbi indikátor vátozót

I j 1 ha a tű a  j-edik futásnál vonalat metsz 0 ha a tű a  j-edik futásnál nem metsz vonalat

Ezek az indikátorváltozók függetlenek, azonos eloszlásúak, mivel feltehetően a megismételt kísérletek függetlenek. Így, a sorozat egy u.n. Bernoulli kísérlet folyamatot alkot.

Mutassuk meg, hogy az első n futtatás során a metszések száma

N n j 1 n I j

Felhasnálva a 14. gyakorlat eredményét mutassuk meg, hogy az első n futtatás során a metszések száma binomiális eloszlású n és p 2 L paraméterekkel.

Felhasználva a 15. gyakorlat eredményét, mutassuk meg, hogy az átmetszések számának várható értéke és szórásnégyzete

 1. N n 2 L n
 2. N n 2 L n 1 2 L

Felhasználva a nagy számok erős törvényét mutassuk meg, hogy 1 valószínűséggel

 1. N n 2 L n 1 ha n
 2. 2 L n N n ha n

Így van két nyilvánvaló elemi becslésünk:

Tulajdonságok

1 becslésének van néhány fontos statisztikai tulajdonsága. Elöször is ez torzítatlan becslés, mert várható értéke megeyezik a becsült paraméterrel:

Felhasználva a 16. gyakorlat és a várható érték tulajdonságait mutassuk meg, hogy

N n 2 L n 1

Mivel a becslés torzítatlan, a szórásnégyzet az átlagos négyzetes hibát adja:

N n 2 L n N n 2 L n 1 2

Felhasználva a 16. gyakorlat és a szórásnégyet tulajdonságait mutassuk meg, hogy

N n 2 L n 2 L 2 L n 2

Mutassuk meg, hogy a szórásnégyzet a tű L hosszának növekvő függvénye.

Így 1 becslése javítható, amint a tű hosszát növeljük. Másrészt becslése torzított; -t túbecsli:

Felhasználva a Jensen egyenlőtlenséget mutassuk meg, hogy

2 L n N n

becslése szintén javul, ahogy a tű hossza növekszik. Ezt matematikailag nem könnyű belátni. De empirikusan belátható.

A Buffon féle tűkisérletben a gyakoriságot változtassuk 100-ig. Végezzük el a kísérletet 5000-szer az alábbi hosszak mindegyikére: L 0.3 , L 0.5 , L 0.7 , és L 1 . Figyeljük meg, hogy mennyire működik jól a becslés az egyes esetekben!

Végül meg kell jegyeznünk, hogy gyakorlati szempontból a Buffon féle tűkísérlet nem túl hatékony módszer a becslésére. Richard Durrett munkája szerint becslése négy tizedejegy pontossággal, L 12 hosszúságú tűvel, nagyjából 100 millió feldobást igényelt!

Végezzük el a Buffon féle tűkísérletet úgy, hogy 100-asával frissítünk , amíg π értékét két tizedesjegy pontossággal megközelítjük. Jegyezzük fel a kísérletek számát. Próbáljuk meg ezt a kísérletet elvégezni az alábbi tűhosszakkal is L 0.3 , L 0.5 , L 0.7 , és L 1 majd hasonlítsuk össze az eredményeket.

Mutassuk meg, hogyan tudjuk szimulálni az X szöget és az Y távolságot a Buffon féle tűkísérletben a véletlen számok használatával.

Megjegyzések

A Buffon féle tűprobléma lényegében a Monte-Carlo integrálással megoldható. Általában, a Monte-Carlo módszerek használhatók problémák közelítő megoldásához statisztikai minták segítségével, amikor a probéma analitikusan nehezen oldható meg. A Monte-Carlo módszerek modern elmélete Stanislaw Ulamnak köszönhető, aki a hidrogénbomba fejlesztésével kapcsolatban használta a módszereket.

Az eredeti tűprobléma sokféleképpen terjeszthető ki, kezdve Simon Laplaceszal, aki derékszögű csempés padlóval vizsgálta a problémát. Valóban, a probléma variációi napjainkban is aktív kutatási problémákat adnak.

Neil Weiss rámutatott arra, hogy a Buffon féle tűprobléma számítógépes szimulációja egy önmagára hivatkozó probléma abban az értelemben, hogy feltételezzük ismeretét. (ezt a 24. gyakorlatból láthatja.)

Próbáljon megadni olyan számítógépes algoritmust a Buffon féle tűproblémára, ami nem feltételezi értékének, vagy más transcendens számnak az ismeretét!