]> Kovariancia és korreláció
 1. Virtual Laboratories
 2. 3. Várható érték
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6

3. Kovariancia és korreláció

A bevezetőben említettük, hogy egy valószínűségi változó különböző függvényeinek várható értéke révén a valószínűségi változó sok fontos tulajdonságát jellemezhetjük. Ebben a fejezetben olyan várható értékeket fogunk vizsgálni, melyekkel két valószínűségi változó egymáshoz való viszonyát írjuk majd le. Ez a viszony rendkívül fontos mind a valószínűségszámításban, mint a statisztikában.

Általános elmélet

Definíciók

Mint általában, a kiindulási pontunk most is egy eseménytér és azon egy valószínűségi mértékkel ellátott véletlen kísérlet. Tegyük fel, hogy X és Y valós értékű valószínűségi változók, melyeknek várható értékeik X , Y szórásnégyzeteik pedig X , Y (ezekről feltesszük, hogy végesek). Ekkor X és Y kovarianciája:

X Y X X Y Y ,

és (feltéve, hogy a szórásnégyzetek pozitívak), X és Y korrelációja:

X Y X Y 𝔻 X 𝔻 Y .

A korreláció a kovariancia skálázott változata. Vegyük észre, hogy a két mennyiségnek mindig azonos az előjele (pozitív, negatív, vagy 0). Ha az előjel pozitív, azt mondjuk, hogy a változók pozitívan korreláltak, ha negatív, negatívan korreláltak, ha 0, korrelálatlanok. Vegyük észre továbbá, hogy a korreláció dimenzió nélküli mérőszám, hisz a számláló és a nevező mértékegysége megegyezik.

Ahogy a neve sugallhatja, a kovariancia és a korreláció a valószínűségi változók közötti függőséget méri. Célunk most ezt a függőséget jól megérteni. Vegyük észre, hogy X Y az X Y , együttes eloszlásának középpontja, továbbá az ezen a ponton átmenő vízszintes és függőleges egyenes 2 -et négy részre osztja. A x y x X y Y függvény ezek közül a síknegyedek közül az elsőn és a harmadikon pozitív, a másodikon és a negyediken negatív.

Covariance graphic

Tulajdonságok

A következő feladatok a kovariancia alapvető tulajdonságaira világítanak rá. Megoldásukhoz lényeges tudni, hogy egy valószínűségi változó lineáris függvényének várható értékét hogyan számítjuk ki. A kovariancia más érdekes tulajdonságait a legjobb lineáris becslőről szóló részben fogjuk megismerni.

Igazoljuk, hogy X Y X Y X Y .

Az 1. feladat alapján X és Y akkor és csak akkor korrelálatlanok, ha X Y X Y . Speciálisan, ha X és Y függetlenek, akkor korrelálatlanok. Az állítás megfordítása viszont nem igaz, ahogy azt a következő feladat is demonstrálja. (Még több ilyen példát fogunk látni a számolási feladatoknál.)

Tegyük fel, hogy X egyenletes eloszlású az a a intervallumon, ahol a 0 és Y X 2 Igazoljuk, hogy X és Y korrelálatlanok, miközben Y az X függvénye (azaz nemcsak hogy nem függetlenek, de a lehető legszorosabb köztük a függőség).

Igazoljuk, hogy X Y Y X .

Igazoljuk, hogy X X X . Tehát a szórásnégyzet a kovariancia speciális esete.

Igazoljuk, hogy X a Y b X Y .

Igazoljuk, hogy a X b Y Z a X Z b Y Z .

Tehát ha a második változót fixen hagyjuk, a kovariancia lineáris az első változójában. A szimmetria miatt ez fordítva is igaz: ha az első változót fixen hagyjuk, lineáris a második változójában. Tehát a kovariancia operátor bi-lineáris. Ennek a tulajdonságnak az általános megfogalmazása a következő feladat:

Tegyük fel, hogy X 1 X 2 X n és Y 1 Y 2 Y m valós értékű valószínűségi változók sorozatai. Igazoljuk, hogy

i 1 n a i X i j 1 m b j Y j i 1 n j 1 m a i b j X i Y j .

Igazoljuk, hogy X és Y korrelációja megegyezik a standardizáltjaik korrelációjával:

X Y X X 𝔻 X Y Y 𝔻 Y .

Összeg szórásnégyzete

Belátjuk, hogy valószínűségi változók összegének szórásnégyzete épp a páronként vett kovarianciák összege. Ez azért is fontos eredmény, hisz sok nevezetes eloszlást felírhatunk egyszerűbb eloszlású valószínűségi változók összegeként (lásd például a binomiális eloszlást, vagy a hipergeometriai eloszlást).

Tegyük fel, hogy X 1 X 2 X n valós értékű valószínűségi változók sorozata. A 3. feladat, 4. feladat és a 6. feladat segítségével igazoljuk, hogy

i 1 n X i i 1 n j 1 n X i X j i 1 n X i 2 i j X i X j .

Vegyük észre, hogy az összeg varianciája lehet kisebb, nagyobb, vagy egyenlő az varianciák összegével. A 9. feladat speciális eseteként, ha n 2 , akkor

X Y X Y 2 X Y .

Tegyük fel, hogy X 1 X 2 X n páronként korrelálatlan valós értékű valószínűségi változók sorozata. Igazoljuk, hogy

i 1 n X i i 1 n X i .

Vegyük észre, hogy az előző feladat alkalmazható arra a speciális esetre, amikor a valószínűségi változók páronként függetlenek.

Legyenek X és Y valós értékű valószínűségi változók. Igazoljuk, hogy X Y X Y 2 X 2 Y .

Tegyük fel, hogy X és Y valós értékű valószínűségi változók, továbbá X Y . Igazoljuk, hogy X Y és X Y korrelálatlanok.

Véletlen minták

A következő feladatokban legyen X 1 X 2 független, azonos eloszlású valós értékű valószínűségi változók sorozata, melyeknek közös várható értékük μ, szórásuk σ 0 . (Azaz, a változók egy közös eloszlásból származó véletlen mintát alkotnak).

Legyen Y n i 1 n X i . Igazoljuk, hogy

 1. Y n n μ ,
 2. Y n n σ 2 .

Legyen M n Y n n 1 n i 1 n X i . Azaz M n a mintaátlag. Igazoljuk, hogy

 1. M n μ ,
 2. M n M n μ 2 σ 2 n , tehát M n 0 amint n ,
 3. M n μ ε 0 amint n bármely ε 0 esetén. (Segítség: használjuk a Csebisev egyenlőtlenséget.)

Az előző feladat (b) része értelmében M n μ amint n négyzetes középben. A (c) rész értelmében pedig M n μ amint n valószínűségben. Ez a két állítás a valószínűségszámítás egyik legfontosabb tételének, a nagy számok gyenge törvényének a két alakja.

Legyen Z n Y n n μ n σ , azaz Z n Y n standardizáltja. Igazoljuk, hogy

 1. Z n M n μ σ n , tehát Z n az M n valószínűségi változó standardizáltja is egyben,
 2. Z n 0 ,
 3. Z n 1 .

A centrális határeloszlás-tétel, a valószínűségszámítás másik fontos alaptétele azt állítja, hogy Z n eloszlása, amint n , tart a normális eloszláshoz.

Véletlen események

Legyenek A és B egy kísérlethez tartozó események. Ekkor A és B kovarianciája és korrelációja definíció szerint az A , B indikátor valószínűségi változóik kovarianciája, illetve korrelációja.

Igazoljuk, hogy

 1. A B A B A B ,
 2. A B A B A B A 1 A B 1 B .

Speciálisan A és B pozitívan korreláltak/negatívan korreláltak/függetlenek (a feltételes valószínűségről szóló fejezetben lévő definíció értelmében) pontosan akkor, ha A illetve B indikátor valószínűségi változóik pozitívan korreláltak/negatívan korreláltak/korrelálatlanok.

Igazoljuk, hogy

 1. A B A B ,
 2. A B A B .

Tegyük fel, hogy A B . Igazoljuk, hogy

 1. A B A 1 B ,
 2. A B A 1 B B 1 A .

A legjobb lineáris becslő

Vajon X melyik lineáris függvénye van a legközelebb Y -hoz abban az értelemben, hogy mikor a legkisebb a négyzetes hiba? Akkor rendkívül fontos ez a kérdés, ha az X valószínűségi változó megfigyelhető (úgynevezett magyarázó változó), az Y viszont nem (úgynevezett magyarázott változó). A lineáris függvényünkkel ez esetben a megfigyelt X értékből becsüljük Y értékét. A megfelelő lineáris függvény megtalálása során megfigyelhetjük, hogy a kovariancia és a korreláció valójában az X és Y közötti lineáris kapcsolatot méri. A triviális eseteket zárjuk ki, azaz tegyük fel, hogy X 0 és Y 0 , vagyis a valószínűségi változóink valóban függnek a véletlentől.

Linear Predictor Graphic

Jelölje MSE a b az átlagos négyzetes hibát, amikor az a X b lineáris kifejezéssel közelítjük Y értékét. (Az MSE a mean square error angol kifejezés rövidítése.) Ez az a és a b paraméterek függvénye:

MSE a b Y a X b 2 .

Igazoljuk, hogy

MSE a b Y 2 2 a X Y 2 b Y a 2 X 2 2 a b X b 2 .

Igazoljuk, hogy MSE a b akkor minimális, ha

a X Y X ,  b Y X Y X X .

Tehát Y legjobb lineáris becslője X ismeretében az L Y X valószínűségi változó, ahol

L Y X Y X Y X X X .

Igazoljuk, hogy az MSE átlagos négyzetes hibafüggvény minimuma

Y L Y X 2 Y 1 X Y 2 .

Az előző feladatot felhasználva igazoljuk a következő fontos tulajdonságokat:

 1. 1 X Y 1 ,
 2. 𝔻 X 𝔻 Y X Y 𝔻 X 𝔻 Y ,
 3. X Y 1 pontosan akkor, ha Y a X b majdnem biztosan, valamilyen a 0 és b konstansokkal,
 4. X Y 1 pontosan akkor, ha Y a X b majdnem biztosan, valamilyen a 0 és b konstansokkal.

Az előző feladatok világosan mutatják, hogy X Y és X Y az X és Y közötti lineáris kapcsolatot mérik.

Nyilván Y legjobb konstans becslése, azaz, amikor minimális az átlagos négyzetes hiba, épp Y és ekkor az átlagos négyzetes hiba értéke Y . Tehát az Y szórásnégyzete és a 21. feladat-ban kapott legkisebb négyzetes hiba közti különbség az a mennyiség, amennyivel csökken az Y bizonytalansága, ha a becslőnkben megjelenhet egy X -ben lineáris tag.

Igazoljuk, hogy Y Y L Y X 2 Y X Y 2 A szórásnégyzet relatív csökkenése X Y 2 , ezért ezt a mennyiséget úgy hívják, hogy meghatározottsági együttható.

Legyen

L Y X x Y X Y X x X ,  x .

A fenti jelöléssel az x L Y X x függvényt Y X -re vonatkozó lineáris regressziós függvényének nevezzük, a függvény grafikonja pedig a regressziós egyenes. Vegyük észre, hogy a regressziós egyenes illeszkedik az X Y pontra, azaz az együttes eloszlás középpontjára.

Igazoljuk, hogy L Y X Y .

A magyarázó és a magyarázott változók szerepe triviálisan nem cserélhető fel, erre a jelenségre világít rá a következő feladat.

Igazoljuk, hogy Y X -re vonatkozó regressziós egyenese és X Y -ra vonatkozó regressziós egyenese általában nem esik egybe, kivéve a triviális esetet, azaz amikor a két változó maximálisan korrelált. A meghatározottsági együttható viszont független attól, hogy melyik változó a függő és melyik a független.

Legyenek A és B véletlen események, továbbá 0 A 1 és 0 B 1 . Igazoljuk, hogy

 1. A B 1 akkor és csak akkor, ha A B 0 és B A 0 . (Azaz A és B ekvivalensek.)
 2. A B 1 akkor és csak akkor, ha A B 0 és B A 0 . (Azaz A és B ekvivalensek.)

A legjobb lineáris becslő még annál is hasznosabb, mint amilyennek az eddig elmondottak alapján tűnik. Ugyanis nemcsak az eredeti valószínűségi változókra, hanem azok transzformáltjaira is alkalmazhatjuk az eddigieket. Tegyük fel, hogy X és Y S , illetve T értékű valószínűségi változók. Legyenek továbbá g és h valós értékű függvények, melyek értelmezési tartománya S illetve T . Ekkor meghatározhatjuk L h Y g X -et, azaz g X azon lineáris függvényét, amely a legközelebb van h Y -hoz olyan értelemben, hogy minimális az átlagos négyzetes hiba. Természetesen az eddigi eredményeink alkalmazhatók arra az esetre is, amikor X helyett g X , Y helyett h Y szerepel.

Tegyük fel, hogy Z egy valós értékű valószínűségi változó, c pedig konstans. Igazoljuk, hogy

 1. L Y Z X L Y X L Z X ,
 2. L c Y X c L Y X .

Az előbb tárgyalt kérdéskör több irányban is általánosítható:

Példák és alkalmazások

Egyenletes eloszlás

Legyen az X Y pár egyenletes eloszlású az S 2 halmazon. Határozzuk meg X Y -t és X Y -t, és döntsük el, hogy függetlenek-e a változók a következő esetekben:

 1. S a b c d , ahol a b és c d ,
 2. S x y 2 a y x a , ahol a 0 ,
 3. S x y 2 x 2 y 2 r 2 , ahol r 0 .

A kétdimenziós egyenletes eloszlás kísérletében válasszuk ki az alábbi halmazokat. Minden halmazra szimuláljunk 2000 kísérletet (frissítsük az ábrát minden 10. után), és figyeljük meg, hogyan változik a korreláció értéke és a pontfelhő alakja. Hasonlítsuk ezt össze az előző feladat eredményével.

 1. Négyzet
 2. Háromszög
 3. Kör

Tegyük fel, hogy X egyenletes eloszlású a 0 1 intervallumon, és ha X x , akkor Y egyenletes eloszlású 0 x -en.

 1. Mennyi X Y ?
 2. Mennyi X Y ?
 3. Mivel egyenlő L Y X ?
 4. Mivel egyenlő L X Y ?

Kockadobások

Egy hagyományos kocka alatt hat oldalú dobókockát értünk. Az igazságos kocka olyan, hogy ha feldobjuk, minden oldalára azonos valószínűséggel esik. Az egy-hat irányban lapos kocka egy hagyományos kocka, ami feldobás után az 1 és 6 értékeket 14 , a 2, 3, 4 és 5 értékeket 18 valószínűséggel mutatja.

Két igazságos kockát feldobtunk, a dobott értékeket az X 1 X 2 pár jelöli. Legyen Y X 1 X 2 a dobott számok összege, U X 1 X 2 a kisebbik dobott szám, V X 1 X 2 a nagyobbik dobott szám. Határozzuk meg a következő valószínűségi változó párok kovarianciáját és korrelációját:

 1. X 1 X 2 ,
 2. X 1 Y ,
 3. X 1 U ,
 4. U V ,
 5. U Y .

Tegyük fel, hogy most n db igazságos kockát dobtunk fel. Határozzuk meg a következő valószínűségi változók várható értékét és varianciáját:

 1. A dobott számok összege,
 2. A dobott számok átlaga.

A kockadobálós kísérletben válasszuk ki a következő valószínűségi változókat. Minden esetben növeljük a kockák számát, és figyeljük meg, hogyan változik a várható értéket és a szórást jelölő intervallum. n 20 paraméterválasztással szimuláljunk 1000 kísérletet (frissítsük az ábrát minden tizedik után), és figyeljük meg, hogyan konvergálnak az empirikus momentumok a valódi momentumokhoz.

 1. A dobott számok összeg,
 2. A dobott számok átlaga.

Oldjuk meg a 32. feladatot egy-hat irányban lapos kockával.

Oldjuk meg a 33. feladatot egy-hat irányban lapos kockával.

Két igazságos kockát feldobtunk, a dobott értékeket az X 1 X 2 pár jelöli. Legyen Y X 1 X 2 a dobott számok összege, U X 1 X 2 a nagyobbik dobott szám, V X 1 X 2 a kisebbik dobott szám. Határozzuk meg a következőket:

 1. L Y X 1 ,
 2. L U X 1 ,
 3. L V X 1 .

Bernoulli kísérletek

A Bernoulli kísérletek folyamata egy X 1 X 2 független, azonos eloszlású indikátor valószínűségi változókból álló sorozat. Megbízhatóság-elméleti kifejezéssel élve X i jelöli az i -edik kísérlet eredményét, ahol 1-et írunk, ha sikeres volt a kísérlet és 0-t, ha sikertelen. A siker valószínűsége p X i 1 , ez a folyamat paramétere. Nevét James Bernoulli-ról kapta. A folyamat részletes tárgyalása a Bernoulli kísérletek fejezetben található.

Az első n kísérletből a sikeresek száma Y n i 1 n X i . Ez a valószínűségi változó n és p paraméterű binomiális eloszlású, melynek valószínűségi súlyfüggvénye

Y n k n k p k 1 p n k ,  k 0 1 n .

Igazoljuk, hogy

 1. Y n n p ,
 2. Y n n p 1 p .

A binomiális érmedobás kísérletben válasszuk a fejek számát. Változtassuk az n és p paraméter értékeit, és figyeljük meg, hogyan változik a várható értéket és a szórást jelölő intervallum. Néhány n és p paraméterpárral szimuláljunk 1000 kísérletet (frissítsük az ábrát minden tizedik után), és figyeljük meg, hogyan konvergál az empirikus várható érték és szórás a valódi várható értékhez és szóráshoz.

Az első n kísérlet során a sikeresek aránya M n Y n n . Ezt a valószínűségi változót nevezik a p paraméter statisztikai becslőjének.

Igazoljuk, hogy

 1. M n p ,
 2. M n p 1 p n .

A binomiális érmedobás kísérletében válasszuk a fejek arányát. Változtassuk az n és p paraméterértékeket, és figyeljük meg, hogyan változik a várható értéket és a szórást jelölő intervallum. Néhány n és p paraméterpárral szimuláljunk 1000 kísérletet (frissítsük az ábrát minden tizedik után), és figyeljük meg, hogyan konvergál az empirikus várható érték és szórás a valódi várható értékhez és szóráshoz.

Hipergeometriai eloszlás

Tegyük fel, hogy egy populáció m egyedből áll, ezek közül r darab 1-es típusú, m r darab pedig 0-ás típusú. Visszatevés nélkül kiválasztunk n véletlen egyedet. Legyen X i az i -edik kiválasztott egyed típusa. Ekkor tudjuk, hogy X 1 X 2 X n azonos eloszlású valószínűségi változók, melyek azonban nem függetlenek. Valójában ez a valószínűségi változó sorozat felcserélhető, tehát például X i 1 r m minden i -re és X i 1 X j 1 r m r 1 m 1 minden különböző i -re és j -re.

Jelölje Y n a mintában előforduló 1-es típusú egyedek számát, azaz Y n i 1 n X i . Ekkor ez a valószínűségi változó hipergeometriai eloszlású, és valószínűségi súlyfüggvénye:

Y n k r k m r n k m n ,  k 0 1 n .

Igazoljuk, hogy különböző i -re és j -re

 1. X i X j r m 1 r m 1 m 1 ,
 2. X i X j 1 m 1 .

Vegyük észre, hogy az az esemény, hogy az i -edik húzásra 1-es típusú egyedet választunk, illetve hogy a j -edik húzásra 1-es típusú egyedet választunk, negatívan korreláltak, de a korreláció nem függ az 1-es típusú egyedek számától, csak a populáció létszámától. Vegyük továbbá észre, hogy a korreláció maximális, ha m 2 . Meg tudjuk ezt intuitívan magyarázni?

Igazoljuk, hogy

 1. Y n n r m ,
 2. Y n n r m 1 r m m n m 1 .

A golyók és urnák kísérletben válasszunk visszatevés nélküli mintavételt. Változtassuk m , r és n értékét, és figyeljük meg, hogyan változik súlyfüggvény alakja, valamint a várható értéket és a szórást jelölő intervallum. Néhány fix paraméterválasztással szimuláljunk 1000 kísérletet (frissítsük az ábrát minden tizedik után), és figyeljük meg, hogyan konvergál az empirikus várható érték és szórás a valódi várható értékhez és szóráshoz.

Vegyes feladatok

Legyenek X és Y valós értékű valószínűségi változók, és legyen X Y 3 . Mennyi 2 X 5 4 Y 2 ?

Legyenek X és Y valós értékű valószínűségi változók, továbbá X 5 , Y 9 és X Y 3 . Mennyi 2 X 3 Y 7 ?

Tegyük fel, hogy X és Y független, valós értékű valószínűségi változók, továbbá X 6 és Y 8 . Mennyi 3 X 4 Y 5 ?

Legyenek A és B események, továbbá A 12 , B 13 , és A B 18 . Határozzuk meg A és B kovarianciáját és korrelációját!

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y x y ,  0 x 1 ,  0 y 1 .

 1. Mennyi X Y ?
 2. Mennyi X Y ?
 3. Határozzuk meg L Y X -t!
 4. Határozzuk meg L X Y -t!

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 2 x y ,  0 x y 1 .

 1. Mennyi X Y ?
 2. Mennyi X Y ?
 3. Határozzuk meg L Y X -t!
 4. Határozzuk meg L X Y -t!

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 2 x y ,  0 x y 1 .

 1. Mennyi X 2 Y ?
 2. Mennyi X 2 Y ?
 3. Határozzuk meg L Y X 2 -t!
 4. Melyik Y jobb lineáris becslője: amelyik X alapján, vagy amelyik X 2 alapján becsli Y -t?

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 6 x 2 y ,  0 x 1 ,  0 y 1 .

 1. Mennyi X Y ?
 2. Mennyi X Y ?
 3. Határozzuk meg L Y X -et!
 4. Határozzuk meg L X Y -et!

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 15 x 2 y ,  0 x y 1 .

 1. Mennyi X Y ?
 2. Mennyi X Y ?
 3. Határozzuk meg L Y X -t!
 4. Határozzuk meg L X Y -t!

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 15 x 2 y ,  0 x y 1 .

 1. Mennyi X Y ?
 2. Mennyi X Y ?
 3. Határozzuk meg L Y X -t!
 4. Melyik Y jobb lineáris becslője: amelyik X alapján, vagy amelyik X alapján becsli Y -t?

Alapfogalmak a vektorterek elméletéből

A kovariancia a vektorterek elméletében a skaláris, vagy belső szorzatnak felel meg. Hasznos, ha megértjük ezt a definíciót is, ugyanis ha egy másik szemszögből is megvizsgáljuk ugyanazt a fogalmat, akkor jobban megérthetjük a jelenségeket.

Ebben a fejezetben a V 2 vektortér az olyan Ω F valószínűségi mezőn értelmezett valós értékű valószínűségi változókból áll, melyeknek véges a második momentumuk. Két valószínűségi változót ekvivalensnek nevezünk, ha 1 valószínűséggel megegyeznek. Két ilyen valószínűségi változóhoz rendeljük ugyanazt a vektort, így precízen a vektorterünk a fenti ekvivalencia reláció szerinti ekvivalencia osztályokból áll. Az összeadás legyen a valószínűségi változók, mint függvények összeadása, a skalárral való szorzás pedig a valószínűségi változó, mint függvény, adott (determinisztikus) számmal való szorzása.

Belső szorzat

Ha X és Y V 2 -beli valószínűségi változók, akkor definiálhatjuk a belső szorzatukat (vagy skaláris szorzatukat) a következő módon:

X Y X Y .

A következő feladatban a már korábban bizonyított kovariancia alaptulajdonságainak megfelelő állításokat bizonyíthatjuk be, és egyúttal azt is belátjuk, hogy a fenti definíció valóban egy belső szorzat.

Igazoljuk, hogy

 1. X Y Y X ,
 2. X X 0 ,
 3. X X 0 pontosan akkor, ha X 0 1 (azaz ha X ekvivalens a 0-val),
 4. a X Y a X Y tetszőleges a konstanssal,
 5. X Y Z X Z Y Z .

Ezzel a belső szorzattal könnyen definiálható a kovariancia és a korreláció. Két valószínűségi változókovarianciája ugyanis nem más, mint a centrált változatuk belső szorzata, korrelációja pedig épp a standardizáltjuk belső szorzata.

Igazoljuk, hogy

 1. X Y X X Y Y ,
 2. X Y X X 𝔻 X Y Y 𝔻 Y .

A fenti belső szorzatból származó norma épp az átlagos négyzetes távolság. Egyedül a 2-norma származik belső szorzatból az összes k -norma közül, ezért is olyan fontos az átlagos négyzetes távolság mind a valószínűségszámításban, mind a statisztikában.

Igazoljuk, hogy X X X 2 2 X 2 .

Projekció

Legyenek X és Y V 2 -beli valószínűségi változók.

Igazoljuk, hogy a következő halmaz V 2 altere. Ezt a halmazt úgy is hívják, hogy az X és az 1 elemek által generált altér:

W a X b a  és   b .

Igazoljuk, hogy X ismeretében Y legjobb lineáris becslője nem más, mint Y -nak a W altérre vett projekciója (vagy vetítése). Vagyis lássuk be, hogy L Y X az egyetlen olyan W W valószínűségi változó, hogy Y W merőleges W -re. Ezt úgy láthatjuk be, hogy olyan W vektort keresünk, amely kielégíti a következő két egyenletet:

 1. Y W X 0 ,
 2. Y W 1 0 .

Hölder egyenlőtlenség

A következő feladatban a Hölder egyenlőtlenséget látjuk be (amely nevét Otto Hölder-ről kapta).

Tegyük fel, hogy j 1 , k 1 , és 1 j 1 k 1 . Az alábbi lépéseket követve lássuk be, hogy X Y X j Y k :

 1. Igazoljuk, hogy S x y 2 x 0 y 0 konvex halmaz és g x y x 1 j y 1 k konkáv S -en.
 2. Az (a) pont eredménye és a Jensen egyenlőtlenség segítségével lássuk be, hogy ha U és V nemnegatív valószínűségi változók, akkor U 1 j V 1 k U 1 j V 1 k .
 3. Alkalmazzuk a (b) pont eredményét U X j és V Y k választással.

Az előző feladatban szereplő j és k értékeket konjugált exponenseknek nevezik. Ha a j k 2 speciális esetet tekintjük, visszakapjuk a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget (nevét Augustin Cauchy-ről és Karl Schwarz-ról kapta). Ez utóbbi ekvivalens a 22. feladatban bizonyított egyenlőtlenséggel.

X Y X 2 Y 2 .

Legyen az X Y valószínűségi változó pár együttes sűrűségfüggvénye f x y x y ,  0 x 1 ,  0 y 1 . Igazoljuk a Hölder egyenlőtlenséget a következő esetekben:

 1. j k 2 ,
 2. j 3 ,  k 32 .

Tegyük fel, hogy j és k konjugált exponensek.

 1. Igazoljuk, hogy k j j 1 .
 2. Igazoljuk, hogy k 1 , amint j

További tételek

A következő feladat a 11. feladat analógja vektorterek esetén.

Igazoljuk a paralelogramma szabályt:

X Y 2 2 X Y 2 2 2 X 2 2 2 Y 2 2 .

A következő feladat a 10. feladat analógja vektorterek esetén.

Bizonyítsuk be a Pitagorasz tételt (amely a nevét természetesen Pythagoras-ról kapta): ha X 1 X 2 X n egy olyan valós értékű valószínűségi változókból álló sorozat, hogy X i X j 0 , ha i j , akkor

i 1 n X i 2 2 i 1 n X i 2 2 .