]> Események és valószínűségi változók
 1. Virtual Laboratories
 2. 1. Valószínűségi mezők
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7

2. Események és valószínűségi változók

Ebben a fejezetben a véletlen eseményekkel kapcsolatos két fontos objektummal ismerkedünk meg.

Eseményterek és események

Eseményterek

Egy véletlen kísérlet eseménytere az az S halmaz, amely a kísérlet összes lehetséges kimenetelét lefedi. Egy véletlen eseménynél ezt a halmazt tekintjük az univerzumnak, azaz semmi más nem számít. Egyszerű kísérletek esetén S lehet a kimenetelek halmaza, azonban bonyolultabb kísérleteknél sokszor ennél bővebb halmazt kell választanunk. Első példaként tekintsünk egy hagyományos kockadobást, ahol az érdekel minket, hogy hányas számot dobtunk. Az eseménytér ekkor S 1 2 3 4 5 6 , azaz a lehetséges kimenetelek halmaza. A második példa legyen az, hogy elkapunk egy véletlenül választott kabócát, és megmérjük a tömegét (milligrammokban). Ekkor az eseményteret a legkényelmesebb, ha S 0 -nek választjuk, még akkor is, ha a fenti halmaz elemeinek jelentős részére úgy gondolunk, hogy nem lehet a kísérlet kimenetele.

Gyakran egy kísérlet kimenetele egy, vagy több mérési eredmény, így az eseményterünk az összes lehetséges mérési eredmények sorozata, azaz n egy részhalmaza valamely n egész számmal.

Ha n kísérletünk van S 1 S 2 S n eseményterekkel, akkor az S 1 S 2 S n direkt szorzat egy természetes választás azon összetett kísérlet eseményterére, amely abból áll, hogy az n kísérletünket sorban végrehajtjuk. Speciálisan, ha egy darab alapkísérletünk van, melynek eseménytere S , akkor S n a természetes eseménytér választás ahhoz az összetett kísérlethez, ami nem más, mint az alapkísérletünk n alkalommal való megismétlése. Hasonlóan, ha végtelen sok kísérletünk van S 1 S 2 eseményterekkel, akkor S 1 S 2 a természetes eseménytere annak az összetett kísérletnek, mely az előző végtelen sok kísérlet egymás utáni elvégzéséből áll. Speciálisan, az egy adott kísérlet korlátlan sokszor való megismétlésének eseménytere S S S Ez utóbbi egy igen fontos speciális eset, hisz a klasszikus valószínűségszámítás alapja egy rögzített esemény független ismételgetése.

Események

Egy kísérlet eseményterének bizonyos részhalmazait eseményeknek nevezzük. Tehát az esemény nem más, mint a kísérlet egyes kimeneteinek halmaza. Minden egyes alkalommal, amikor elvégezzük a kísérletet, az A esemény vagy bekövetkezik, vagy nem következik be, attól függően, hogy a kísérlet kimenetele eleme A -nak, vagy sem. Intuitívan az esemény nem más, mint a kísérlet végkimenetelére vonatkozó értelmes mondat.

A Mértékelmélet című fejezetben tárgyalni fogjuk, hogy milyen tulajdonságokat kell, hogy teljesítsenek az események, mint halmazok családjai. Ez a fejezet első olvasásra kihagyható, nyugodtan feltehetjük, hogy a következőkben előkerülő részhalmazok mind események.

Speciálisan, maga az S eseménytér egy esemény, amely definíció szerint mindig bekövetkezik. Másik triviális példa eseményre az üres halmaz: , ez definíció szerint sosem következik be.

Eseményalgebra

A halmazalgebra szokásos szabályaival képezhetünk új eseményeket; ezek a szabályok felfoghatók úgy, mint egy arra vonatkozó szabályrendszer, hogy miket állíthatunk egy kísérletről. A következő feladatokban tegyük fel, hogy A és B események.

Igazoljuk, hogy A B pontosan akkor, ha A bekövetkezése maga után vonja B bekövetkezését.

Igazoljuk, hogy A B az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha A vagy B bekövetkezik.

Igazoljuk, hogy A B az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha A és B bekövetkezik.

Igazoljuk, hogy A és B pontosan akkor diszjunktak, ha kizáró események, azaz ha nem következhetnek be egyszerre.

Igazoljuk, hogy A B az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha A bekövetkezik, de B nem következik be.

Igazoljuk, hogy A az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha A nem következik be.

Igazoljuk, hogy A B B A az az esemény, amely akkor következik be, ha a fenti két esemény közül pontosan az egyik következik be. Ezt hívják az A és B események szimmetrikus differenciájának, és gyakran jelölik A B -vel.

Igazoljuk, hogy A B A B az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha az adott események közül mindkettő, vagy egyik sem következik be.

A Venn diagramm appletben figyeljük meg az A és a B halmazokból képezhető mind a 16 halmaz diagrammját.

Legyen most A A i i I egy véletlen kísérlethez tartozó események osztálya, ahol I egy megszámlálható indexhalmaz.

Igazoljuk, hogy a fenti osztály uniója az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha az osztályból legalább az egyik esemény bekövetkezik:

i I A i .

Igazoljuk, hogy a fenti osztály metszete az az esemény, ami pontosan akkor következik be, ha az osztályból mindegyik esemény bekövetkezik:

i I A i .

Igazoljuk, hogy A páronként diszjunkt halmazok családja pontosan akkor, ha a benne lévő események páronként kizáróak; azaz egyszerre legfeljebb egyikük következhet be.

Legyen most A A 1 A 2 események megszámlálhatóan végtelen sorozata.

Igazoljuk, hogy a következő esemény (amit néha limesz szuperiornak neveznek) pontosan akkor következik be, ha a fenti események közül végtelen sok bekövetkezik:

n 1 i n A i .

Igazoljuk, hogy a következő esemény (amit néha limesz inferiornak neveznek) pontosan akkor következik be, ha a fenti események közül véges sok kivételével mindegyik bekövetkezik:

n 1 i n A i .

A limesz szuperiort, és inferiort részletesen a konvergencia részben tárgyaljuk.

Valószínűségi változók

Tekintsünk egy véletlen kísérletet a hozzá tartozó S eseménytérrel. Ekkor egy S -ből T -be képező X függvényt ( T -értékű) valószínűségi változónak nevezünk. A valószínűségszámításban gyakoriak az olyan jelölések, melyek furcsák lennének a matematika más területein. Például a valószínűségi változókat általában nyomtatott, az ábécé vége felé szereplő nagy betűkkel jelölik.

A Mértékelmélet című fejezetben tárgyalni fogjuk, hogy milyen tulajdonságokat kell, hogy teljesítsenek a valószínűségi változók (és a függvények általában). Ez a fejezet első olvasásra kihagyható, nyugodtan feltehetjük, hogy a következőkben előkerülő függvények mind megfelelőek.

Szemléletesen az X valószínűségi változó egy számunkra érdekes, a véletlen kísérlettől függő mennyiséget mér. Így az X valószínűségi változó függ a véletlentől abban az értelemben, hogy a kísérlet végrehajtása előtt nem tudjuk teljes bizonyossággal megmondani az értékét. Minden egyes alkalommal, ahogy elvégezzük a kísérletet, valamely s S kimenet bekövetkezik, és az X valószínűségi változó felveszi az X s értéket. Mint látni fogjuk, sokszor úgy beszélünk valószínűségekről, hogy magát az eseményteret nem is ismerjük, az rejtve marad.

Random Variable

Gyakran a valószínűségi változók értékkészlete k valamely T részhalmaza egy egész k -ra. Ha k 1 , akkor ezt így jelölhetjük:

X X 1 X 2 X k ,

ahol X i egy valós értékű valószínűségi változó minden i -re. Ezesetben X -et általában véletlen vektornak nevezzük, ezzel is utalva arra, hogy az értékkészlete többdimenziós. De definiálható még ennél is bonyolultabb valószínűségi változó. Ha például a kísérletünk az, hogy választunk n egyedet egy populációból, és mindnek feljegyezzük bizonyos méreteit, akkor a kísérletünk kimenetele egy vektorokból álló vektor:

X X 1 X 2 X k ,

ahol X i az i -edik egyedhez tartozó mért értékeket tartalmazó vektor. Más eset is elképzelhető: előfordul, hogy a valószínűségi változó értéke egy végtelen sorozat, vagy egy halmaz (néhány konkrét példa található a következő feladatokban). Mindenesetre a lényeg az, hogy a valószínűségi változó egy S -ből valamely más T halmazba képező függvény.

Ha X egy T értékű valószínűségi változó, és B egy részhalmaza T -nek, akkor definiálhatjuk B ősképét:

X B s S X s B .

Vegyük észre, hogy ez egy esemény (azaz S egy részhalmaza). Más szóval, egy, a valószínűségi változóra vonatkozó állítás egy eseményt definiál.

An event defined by a random variable

Az előző speciális esete, ha B egyetlen elemből áll:

X x X x s S X s x ,  x T .

Tegyük most fel, hogy X valós értékű valószínűségi változó. Ekkor az előzőek egy másik speciális esete:

a X b X a b s S a X s b .

Természetesen analóg állítás igaz, ha a nemnagyobb jelöléseket szigorúan kisebb-re cseréljük. A következő feladat azt a tényt fogalmazza meg, hogy egy függvény ősképe megőrzi a halmazműveleteket.

Legyen X egy T értékű valószínűségi változó, továbbá A és B T részhalmazai. Igazoljuk, hogy

 1. X A B X A X B
 2. X A B X A X B
 3. X B A X B X A
 4. A B X A X B
 5. Ha A és B diszjunktak, akkor X A és X B is diszjunktak.

Általános függvényekkel az (a) feladat eredménye megszámlálható unióval is igaz, és ugyanígy, a (b) feladat eredménye igaz megszámlálható metszettel. Ennek bizonyításához nem szükséges új ötlet, csak a jelölés komplikáltabb.

Alap- és származtatott változók

Tekintsünk egy véletlen kísérletet az S eseménytéren. Ekkor a kísérlet kimenetelére is gondolhatunk úgy, mint egy valószínűségi változóra. Jelölje tehát X az identitás függvényt S -en:

X s s ,  s S .

Ekkor nyilván X egy valószínűségi változó, és az események, amelyeket X segítségével definiálni tudunk, épp a kísérlet összes lehetséges eseményei:

X A A ,  A S

Legyen Y egy másik, a kísérlettől függő valószínűségi változó, mely értékeit a T halmazban veszi fel. Ekkor Y az X változó függvénye, azaz létezik egy g , S -ből T -be képező függvény, hogy Y épp g és X kompozíciója. Mi általában a szemléletes g X jelölést használjuk a g X helyett. Tehát

Y s g X s .

Nevezhetjük X -et kimenetel változónak, Y -t pedig származtatott változónak. Azonban a valószínűségszámítás sok alapvető feladatában adott valamilyen X valószínűségi változó, és nem érdekes, hogy az most egy kimenetel, vagy egy származtatott változó.

Indikátor változók

Egy A esemény indikátor függvényét az A indikátor változójának nevezzük. Ezen valószínűségi változó értéke azt árulja el, hogy A bekövetkezett, vagy sem:

A 1  ha  A  bekövetkezik 0  ha  A  nem következik be

Igazoljuk, hogy ha X egy olyan valószínűségi változó, amely csak a 0 és 1 értékeket veszi fel, akkor X az X 1 esemény indikátor változója.

Az események halmazműveletei pedig megfelelnek az indikátor függvények analóg aritmetikai műveleteinek:

Legyenek A és B események. Igazoljuk, hogy

 1. A B A B A B
 2. A B 1 1 A 1 B A B
 3. B A B 1 A
 4. A 1 A
 5. A B pontosan akkor, ha A B .

Az (a) feladat eredménye kiterjeszthető tetszőleges számú metszetre, a (b) feladat eredménye pedig tetszőleges számú unióra.

Példák, alkalmazások

A valószínűségszámítás feladatait, módszereit, eredményeit gyakran különböző szerencsejátékokkal szemléltetjük: kártyával, dobókockával, érmedobással, urnákkal és golyókkal, stb. Ezek a példák nagyon hasznosak, hisz egyszerűek, és könnyen megérthető a véletlenség szerepe. Mindazonáltal a valószínűségszámítás módszerei nem csak szerencsejátékok esélylatolgatásaira alkalmasak. Helyesen arra kell gondolnunk, hogy a szerencsejátékokból kölcsönzött példák csak leegyszerűsített változatai valódi, fizikai motivációjú, összetettebb feladatoknak.

Érmék és kockák

Az érmedobás kísérletben feldobunk n különböző érmét, és a dobott értékeket feljegyezzük az X 1 X 2 X n vektorba (1-et írunk, ha fejet dobtunk, 0-t, ha írást). Ez egy általános példa n darab Bernoulli kísérletre (amely nevét Jacob Bernoulli-ról kapta). Jelölje Y a fejek számát.

 1. Vegyük észre, hogy a kísérlet eseménytere S 0 1 n , és S 2 n .
 2. Fejezzük ki Y -t, mint az S eseménytéren értelmezett függvényt!
 3. Lássuk be, hogy Y k n k , amint k 0 1 n .
 4. Az n 5 esetben soroljuk fel az Y 3 esemény elemeit.

Az érmedobás kísérletben állítsuk be az n 5 paraméterértéket. Szimuláljunk 100 kísérletet, és számoljuk meg, hányszor következik be az Y 3 esemény.

Az általános kockadobás kísérletben feldobunk n különböző, k oldalú kockát (ezek oldalai 1-től k -ig be vannak számozva), és a dobott értékeket lejegyezzük az X 1 X 2 X n vektorba. Ez egy általános példa az n multinomiális kísérletre. A k 6 speciális esetet nevezzük hagyományos kockadobásnak. Jelölje Y a dobott értékek összegét, U a legkisebb, V legnagyobb dobott értéket.

 1. Vegyük észre, hogy a kísérlet eseménytere S 1 2 k n és S k n .
 2. Fejezzük ki Y -t, mint az eseménytéren értelmezett függvényt, és adjuk meg a lehetséges értékeinek halmazát!
 3. Fejezzük ki U -t, mint az eseménytéren értelmezett függvényt, és adjuk meg a lehetséges értékeinek halmazát!
 4. Fejezzük ki V -t, mint az eseménytéren értelemezett függvényt, és adjuk meg a lehetséges értékeinek halmazát!
 5. Adjuk meg az U V pár lehetséges értékeinek halmazát!

Tekintsük a kockadobás kísérletet két hagyományos kockával. Legyen A az az esemény, hogy az első kockával 1-est dobunk, B pedig az az esemény, hogy a dobott számok összege 7. Soroljuk fel a következő események elemeit:

 1. A
 2. B
 3. A B
 4. A B
 5. A B .

A kockadobás kísérlet szimulációjában válasszunk igazságos érmét, és állítsuk be az n 2 paraméterértéket! Szimuláljunk 100 kísérletet, és számoljuk meg, hányszor következnek be az előző feladatban szereplő események!

Tekintsük a 20. feladat kísérletét 2 hagyományos kockával. Soroljuk fel tételesen a következő események elemeit:

 1. X 1 3 X 2 4
 2. Y 7
 3. U V .

A kockadobás kísérletben állítsuk be az n 2 paraméterértéket! Szimuláljunk 100 kísérletet, és számoljuk meg, hányszor következnek be az előző feladatban szereplő események!

Tekintsük a következő kísérletet: egy pár hagyományos kockát addig dobunk fel, amíg először azt nem látjuk, hogy a dobott számok összege 5 vagy 7. Jelölje A azt az eseményt, hogy az utolsó dobásnál a dobott számok összege 5 (és nem 7). Ilyen típusú kísérletek fordulnak elő a craps nevű játékban.

 1. Tegyük fel, hogy minden kockadobás eredményét feljegyeztük. Adjuk meg a kísérlet eseményterét, és ezen belül az A részhalmazt!
 2. Tegyük fel, hogy a két kocka utolsó feldobásának eredményét jegyeztük csak fel. Adjuk meg a kísérlet eseményterét, és ezen belül az A részhalmazt!

Tegyük fel, hogy 3 hagyományos kockadobás eredményét feljegyeztük az X 1 X 2 X 3 vektorba. Valaki 1$-t fizet egy olyan játékért, amelyben 1$-t nyer minden egyes olyan kockadobásért, ahol a dobás eredménye 6-os. Jelölje W a játékos nettó nyereményét. Ezt a játékot szokás madárketrecnek nevezni, részletes tárgyalása megtalálható a Szerencsejátékok fejezetben.

 1. Adjuk meg a kísérlet S eseményterét!
 2. Fejezzük ki W -t, mint S -en értelmezett függvényt!

A kocka- és érmedobás kísérletében először feldobunk egy szabályos kockát, majd annyiszor dobunk fel egy pénzérmét, amennyit a kockánk mutat. Ezután feljegyezzük a kapott fej-írás sorozatot az X vektorba (0-t írunk, ha írást, 1-et, ha fejet dobunk). Jelölje N a kockával dobott számot, és Y a dobott fejek számát!

 1. Adjuk meg a kísérlet S eseményterét, és határozzuk meg S -et (azaz S számosságát)!
 2. Fejezzük ki N -et, mint S -en értelmezett függvényt!
 3. Fejezzük ki Y -t, mint S -en értelmezett függvényt!
 4. Soroljuk fel az Y 2 esemény elemeit!

Szimuláljunk 10 darab kocka- és érmedobás kísérletet! Minden egyes alkalommal határozzuk meg az előző feladatban definiált X , N és Y valószínűségi változók értékeit! Hány alkalommal következett be az Y 2 esemény?

Az érme- és kockadobás kísérletében először feldobunk egy érmét, majd ha ez fejet mutat, egy piros kockát, ha pedig írást mutat, egy kéket dobunk fel. Az érmedobás eredményét X , a kockadobás eredményét pedig Y jelöli.

 1. Definiáljuk az S eseményteret és határozzuk meg S -et!
 2. Fejezzük ki X -et, mint S -en értelmezett függvényt!
 3. Fejezzük ki Y -t, mint S -en értelmezett függvényt!
 4. Soroljuk fel az Y 4 esemény elemeit!

Az alap beállítások mellett szimuláljunk 100 darab érme- és kockadobás kísérletet! Hány alkalommal következett be az Y 4 esemény?

Kártyák

Egy hagyományos francia kártyapakli az alábbi szorzathalmazzal modellezhető:

D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,

ahol az első koordináta a szám vagy figura (ász, 2-10, bubi, dáma, király), a második koordináta pedig a szín (treff, káró, kőr, pikk). Néha egy kártyát két egymás mellé írt szimbólum reprezentál, például .

A hagyományos kártyakísérletben visszatevés nélkül kiválasztunk n kártyát egy hagyományos kártyapakliból, és a kártyákat feljegyezzük az X X 1 X 2 X n vektorba, ahol X i D az i -edik kiválasztott kártya. Jelölje W X 1 X 2 X n a kiválasztott kártyák halmazát (rendezés nélkül). Az n 5 eset a póker kísérlet, míg az n 13 eset a bridzs kísérlet. A póker játékról részletesebben a Szerencsejátékok fejezetben olvashatunk.

 1. Vegyük észre, hogy a kísérlet S eseménytere a D halmaz összes n méretű permutációiból áll, és S 52 n , ahol definíció szerint 52 n 52 52 1 52 n 1 .
 2. Vegyük észre, hogy az összes lehetséges W -t tartalmazó T halmaz épp D összes n elemű részhalmaza, és így T 52 n
 3. Számítsuk ki az (a) és a (b) feladatbeli képletek értékét, ha n 5 (póker).
 4. Számítsuk ki az (a) és a (b) feladatbeli képletek értékét, ha n 13 (bridzs).

Tekintsük a kártyakísérletet az n 1 paraméterválasztással. Legyen Q az az esemény, hogy a húzott kártya dáma, H pedig az az esemény, hogy kőr. Soroljuk fel az alábbi események elemeit:

 1. Q
 2. H
 3. Q H
 4. Q H
 5. Q H .

A kártya kísérletben legyen n 1 . Szimuláljunk 100 kísérletet, és számoljuk meg, hányszor következnek be az előző feladatban szereplő események!

Tekintsünk egy bridzs kísérletet, azaz válasszunk 13 kártyát egy pakliból! A leggyakoribb pontozási rendszerben az ász 4 pontot, a király 3 pontot, a dáma 2 pontot, a bubi 1 pontot ér. A többi kártya 0 pontos. Jelölje V a kiválasztott kártyák összpontszámát!

 1. Adjuk meg V -t, mint W függvényét! Mik V lehetséges értékei?
 2. Határozzuk meg V 0 értékét, ahol a V eseményt T (vagyis a 13 lapos, rendezetlen bridzs kísérlet) részhalmazának tekintjük.

A kártya kísérletben állítsuk be az n 13 paraméterértéket. Szimuláljunk 100 kísérletet, és minden esetben határozzuk meg az előző feladatban definiált V valószínűségi változó értékét!

Tekintsük a póker kísérletet, azaz 5 kártya kiválasztását egy pakliból. Határozzuk meg az alábbi események számosságát (minden esemény T részhalmaza)!

 1. A : az az esemény, hogy a kiválasztott lapok full-t alkotnak (azaz 3 kártya azonos értékű - tehát vagy mindhárom kettes, vagy hármas, ..., vagy ász -, és a maradék kettő is - nyilván az előző 3-tól különböző - de azonos értékű).
 2. B : az az esemény, hogy a kiválasztott lapok pókert-t alkotnak (azaz az ötből 4 kártya azonos értékű).
 3. C : az az esemény, hogy a kiválasztott lapok színflös-t alkotnak (azaz mind az öt kártya azonos színű).

Szimuláljunk 1000 darab póker kísérletet! Hányszor következtek be az előző feladatban definiált A , B és C események?

Buffon féle érmedobás kísérlet

A Buffon féle érmedobás kísérletben egy r 12 sugarú érmét dobunk fel egy olyan padló felett, melyet 1 egység oldalhosszúságú négyzet alakú csempékkel raktunk ki. Miután az érme földet ér, a középpontjának koordinátáit X Y -vel jelöljük, ahol az origó annak a csempének a középpontja, amelyikre az érmeközéppont esik, a koordinátatengelyek pedig párhuzamosak a csemperács éleivel. Legyen A az az esemény, hogy az érme csak egy csempéhez ér hozzá, és jelölje Z az érme középpont és a legközelebbi rácsközéppont távolságát.

 1. Adjuk meg az S eseményteret!
 2. Adjuk meg A -t, mint az S eseménytér részhalmazát!
 3. Adjuk meg A -t, mint az S eseménytér részhalmazát!
 4. Adjuk meg Z -t, mint az S eseménytéren értelmezett függvényt!
 5. Fejezzük ki az X Y eseményt, mint az S eseménytér részhalmazát!
 6. Fejezzük ki a Z 12 eseményt, mint az S eseménytér részhalmazát!

Szimuláljunk 100 darab Buffon féle érmedobás kísérletet az r 0.2 paraméterválasztással! Minden egyes alkalommal figyeljük meg, hogy bekövetkezett-e az A esemény, és határozzuk meg a Z valószínűségi változó értékét!

Urna Modellek

Tegyük fel, hogy van egy urnánk, benne m különböző golyó, melyek meg vannak számozva 1-től m -ig. A kísérletünk pedig az, hogy kiválasztunk n golyót az urnából visszatevés nélkül, és feljegyezzük a golyók sorszámait az X X 1 X 2 X n vektorba. Legyen W X 1 X 2 X n a kiválasztott golyók (rendezetlen) halmaza. Ez a modell lényegében egy véges populációból való visszatevés nélküli mintavételezés.

 1. Vegyük észre, hogy az S eseménytér a golyók halmazának összes n méretű permutációiból áll, és így S m n , ahol definíció szerint m n m m 1 m n 1 . Ezt a jelölést a továbbiakban is alkalmazzuk.
 2. Vegyük észre, hogy a lehetséges W -ket tartalmazó T halmaz nem más, mint a golyók halmazának összes n méretű részhalmaza, és így T m n

Tekintsük az előző feladat urnamodelljét, most azonban legyen az urnában lévő golyók közül r darab piros, a maradék m r darab pedig zöld. Ismét egy n elemű mintát veszünk a golyókból. Ez a kísérlet lényegében egy kétpólusú populációból való visszatevés nélküli mintavételezés. Jelölje Y a kiválasztott piros golyók számát!

 1. Adjuk meg Y -t, mint W függvényét! Mik Y lehetséges értékei?
 2. Lássuk be, hogy Y k n k r k m r n k minden k -ra, ha az eseményt a rendezett minták (azaz S ) részhalmazának tekintjük.
 3. Lássuk be, hogy Y k r k m r n k minden k -ra, ha az eseményt a rendezetlen minták (azaz T ) részhalmazának tekintjük.
 4. Írjuk fel faktoriálisokkal az (a) és a (b) feladatokban szereplő kifejezéseket, és lássuk be, hogy az (a)-beli kifejezés n -szorosa a (b)-beli kifejezésnek. Meg tudjuk ezt indokolni számolás nélkül is?

Egy árukészletben 40 hibátlan és 10 selejtes áru van. Visszatevés nélkül kiválasztunk 5 árut. Jelölje Y a kiválasztott selejtes áruk számát!

 1. Legyen S a rendezett minták halmaza (azaz a kísérlet eseménytere). Mennyi S ?
 2. Legyen T a rendezetlen minták halmaza. Mennyi T ?
 3. Tekintsük most Y -t T -beli eseménynek! Határozzuk meg Y k értékét minden k 0 1 2 3 4 5 esetén!

Szimuláljunk 100 darab urnák és golyók kísérletet az előző feladat paramétereivel! Figyeljük meg, milyen értékeket vesz fel az Y valószínűségi változó!

Megbízhatóság

A rendszerek megbízhatóságának elméletében általában egy n elemből álló rendszert tekintenek, melynek minden eleme működik, vagy elromlott. Az i -edik elem állapotát jelzi az X i indikátor valószínűségi változó, amely 1 értéket vesz fel, ha az elem működik, és 0-t, ha nem működik. Tehát az X 1 X 2 X n indikátor valószínűségi változókból álló vektor az összes elem állapotáról információt szolgáltat. Tehát a kísérletünk eseménytere 0 1 n . Az egész rendszerre is értelmezhető, hogy működik, vagy elromlott, attól függően, hogy mely elemei működnek, és az elemek hogyan vannak összekötve egymással. Tehát a rendszer állapota is egy indikátor valószínűségi változó: Y X 1 X 2 X n . A rendszer állapota (működik, vagy sem), mint az elemek állapotának függvénye a struktúrafüggvény.

A soros kapcsolású rendszer pontosan akkor működik, ha minden komponense működik. Igazoljuk, hogy ekkor a rendszer állapota:

U X 1 X 2 X n X 1 X 2 X n .

A párhuzamos kapcsolású rendszer pontosan akkor működik, ha van olyan komponense, amely működik. Igazoljuk, hogy ekkor a rendszer állapota:

V 1 1 X 1 1 X 2 1 X n X 1 X 2 X n .

Általánosabban, az n -ből k elemű rendszerek olyan n elemű rendszerek, melyek pontosan akkor működnek, ha k elemük működik. Vegyük észre, hogy a párhuzamos kapcsolású rendszerek n -ből 1, a soros kapcsolású rendszerek n -ből n elemű rendszerek. Egy 2 k 1 -ből k elemű rendszert többségi döntésű rendszernek nevezhetünk.

Igazoljuk, hogy az n -ből k elemű rendszerek az alábbi formulával adhatók meg. A struktúrafüggvény ekkor polinom alakban is felírható.

U n k 1  pontosan akkor, ha   i 1 n X i k .

Írjuk fel a 3-ból k elemű rendszer állapotát az elemek X 1 X 2 X 3 állapotainak polinomjaként a k 1 2 3 esetek mindegyikében!

Néha a rendszert szokás gráffal vagy hálózattal ábrázolni. Ekkor az élek a rendszer elemeinek, a csúcsok pedig az elemek közti kapcsolatoknak felelnek meg. A rendszer pontosan akkor üzemel, ha két, előre rögzített csúcs (jelölje ezeket a és b ) között található működő elemekből álló út.

Határozzuk meg a Wheatstone híd állapotát az elemek állapotának függvényeként. Ezt a rendszert Charles Wheatstone-ról nevezték el.

 1. Vegyük észre, hogy ha a 3-as elem üzemel, akkor a rendszer pontosan akkor üzemel, ha az 1-es vagy a 2-es elem, és a 4-es vagy az 5-ös elem üzemel.
 2. Vegyük észre, hogy ha a 3-as elem nem üzemel, akkor a rendszer pontosan akkor üzemel, ha az 1-es és a 4-es elem, vagy a 2-es és az 5-ös elem üzemel.
Bridge Network

Nem minden 0 1 n -ből 0 1 -be képező s függvény lehet struktúrafüggvény. Indokoljuk meg, miért várhatóak el a struktúrafüggvényektől az alábbiak:

 1. s 0 0 0 0 és s 1 1 1 1
 2. s növekvő függvény, ahol 0 1 -en a szokásos rendezést tekintjük, 0 1 n -en pedig a szorzat rendezést.
 3. Minden i 1 2 n -re találhatók x és y 0 1 n -beli elemek, amelyek csak az i -edik koordinátában különböznek, és s x 0 , s y 1 .

A fent definiált megbízhatóságelméleti modell egy statikus modell. Természetesen kiterjeszthető dinamikus modellé úgy, hogy feltételezzük, hogy minden i -re kezdetben az i -edik elem működik, azonban egy véletlen T i időpontban elromlik (ekkor természetesen T i 0 értékű). Tehát a kísérletünk lehetséges kimenetelei most a T 1 T 2 T n meghibásodási idők lehetséges realizációi, az eseménytér pedig S 0 n .

Igazoljuk, hogy az i -edik elem állapota a t 0 időpontban X i t T i t , továbbá a struktúrafüggvényt s -sel jelölve a rendszer állapota a t időpontban

X t s X 1 t X 2 t X n t .

Tegyük fel, hogy s egy megengedett struktúrafüggvény. Igazoljuk, hogy a rendszer meghibásodási ideje

T t 0 X t 0 .

Radioaktív sugárzások

Egy radioaktív anyag véletlen időpontokban bocsát ki magából elemi részecskéket. Legyen az i -edik részecske kibocsátási időpontja a T i valószínűségi változó, amely természetesen a 0 intervallumon veszi fel az értékét. Ha megmérjük a kibocsátási-, más szóval felújítási-, vagy érkezési időpontokat, akkor a kísérletünk kimenetele a T 1 T 2 vektor, eseménytere pedig S t 1 t 2 0 t 1 t 2 .

Szimuláljunk gamma kísérletet (egylépéses módban) különböző paraméterértékek mellett. Vizsgáljuk meg az érkezési időpontokat!

Jelölje N t a 0 t intervallumba eső kibocsátások számát! Igazoljuk, hogy

 1. N t n 1 2 : T n t
 2. N t n pontosan akkor, ha T n t .

Szimuláljunk Poisson kísérletet (egylépéses módban) különböző paraméterértékek mellett. Vizsgáljuk meg az érkezési időpontokat egy fix intervallumon!

Statisztikai kísérletek

A kabóca kísérlet során Tennessee állam középső részén megfogtak egy kabócát, megmérték a testtömegét (grammban), a szárny hosszát és szélességét, a testhosszt (milliméterben), megvizsgálták még az alfaj típusát és a kabóca nemét.A kabóca adathalmaz 104 kísérlet eredményét tartalmazza.

 1. Definiáljuk a kísérlet eseményterét!
 2. Legyen F az az esemény, hogy a kabóca nőstény. Adjuk meg F -et, mint az eseménytér részhalmazát!
 3. Vizsgáljuk meg, az adathalmazban szereplő mely kabócákra teljesül F !
 4. Legyen V a szárnyhossz, és szárnyszélesség aránya. Határozzuk meg V értékét az adathalmazban szereplő kabócákra!
 5. Mi az eseménytere az alapkísérlet 104 ismétléséből álló összetett kísérletnek?

Az alap M&M kísérlet abból áll, hogy vásárolunk egy zacskó M&Ms cukorkát, és megszámoljuk, hány piros, zöld, kék, narancs, és citromsárga színű cukorka van benne, majd megmérjük a zacskó grammokban kifejezett nettó tömegét. Az M&M adathalmazban 30 kísérleti eredmény található.

 1. Definiáljuk a kísérlet eseményterét!
 2. Legyen A az az esemény, hogy a zacskóban legalább 57 cukorka van. Adjuk meg A -t, mint az eseménytér részhalmazát!
 3. Vizsgájuk meg, az adathalmazban szereplő mely kísérletekre teljesül A !
 4. Legyen N a cukorkák száma. Határozzuk meg N értékét az adathalmazban szereplő összes kísérletre!
 5. Mi az eseménytere az alapkísérlet 30 ismétléséből álló összetett kísérletnek?