]> Mértékelmélet
 1. Virtual Laboratories
 2. 1. Valószínűségi mezők
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7

7. Mértékelmélet

Ebben a fejezetben a korábbiaknál magasabb szinten tárgyaljuk a valószínűségi mezőket. Az Alapok fejezet Mértékelmélet részének ismeretanyagára fogunk részben támaszkodni.

Szigma-algebrák és mérhetőség

Kiindulási pontunk egy véletlen kísérlet, és a hozzá tartozó S eseménytér. Gyakran előfordul, hogy az eseménytér összes részhalmazát nem tekinthetjük eseménynek. Ugyanis a célunk természetesen az, hogy az eseményekhez valószínűségeket rendeljünk. Ez viszont nem tehető meg akárhogy, a valószínűségeknek ki kell elégíteniük a Kolmogorov axiómákat, és minél több halmazt tekintünk eseménynek, annál nehezebb a valószínűségeket úgy megadni, hogy ezek az axiómák teljesüljenek. Még ha az összes részhalmaz nem is esemény, akkor is mindenképp elvárjuk az események S családjától, hogy zárt legyen a szokásos halmazműveletekre. Más szóval az események σ-algebrát kell, hogy alkossanak.

Formálisan, egy S -en értelmezett pozitív μ mérték egy nemnegatív függvény, melynek értelmezési tartománya az S σ-algebra, és teljesíti a megszámlálható additivitási axiómát, azaz ha A i i I megszámlálható páronként diszjunkt, S -beli halmazok családja, akkor

μ i I A i i I μ A i .

Tehát egy valószínűségi mérték az S halmazon egy olyan pozitív mérték S -en, amelyre még S 1 is teljesül. Vegyük észre, hogy ettől lényegesen különböző mértékek is léteznek, hiszen ha μ egy tetszőleges mérték, akkor előfordulhat, hogy μ A valamely A S halmazra. Ha viszont 0 μ S , akkor μ átskálázható úgy, hogy valószínűségi mértéket kapjunk.

Ahogy ezt már korábban is definiáltuk, egy S S valószínűségi mező három részből áll:

 1. az eseménytér: S
 2. események σ-algebrája: S
 3. a valószínűségi mérték: .

A σ-algebráknak nemcsak elméleti jelentőségük van, hanem a gyakorlat szempontjából is fontosak, ugyanis egy σ-algebrával kódolhatjuk az adott kísérlet esetén rendelkezésünkre álló részleges információkat. Ez a megközelítés nagyon fontos a valószínűségszámításban és a statisztikában is, de leginkább a sztochasztikus folyamatok elméletében használják. Legyen A események olyan családja, amelyre igaz, hogy minden A A esetén tudjuk, hogy A bekövetkezett, vagy sem. Ebből következik, hogy minden A σ A -ra meg tudjuk mondani, hogy A bekövetkezett-e, ahol σ A az A által generált σ-algebra.

Legyen X egy véletlen kísérlettől függő, T -értékű valószínűségi változó. A következőkben feltesszük, hogy T -n adott egy természetes σ-algebra, melyet T -vel jelölünk. Ilyenkor precízen X -et akkor nevezhetjük valószínűségi változónak, ha mint S -ből T -be történő leképezés, mérhető. Ez garantálja, hogy X B valóban esemény (azaz eleme az S szigma-algebrának) minden B T -re. Így X eloszlása, amit a B X B leképezés definiál, valóban egy valószínűségi mérték a T σ-algebrán.

Ekkor X B B T egy rész σ-algebra S -ben, amelyet úgy nevezünk, hogy az X által generált σ-algebra, jelölése σ X . Ha megfigyeljük X értékét, akkor el tudjuk dönteni, hogy egy σ X -beli esemény bekövetkezett-e. Általánosabban tegyük fel, hogy X i egy valószínűségi változó minden I -beli i -re (ezek a valószínűségi változók nem feltétlenül ugyanabban a halmazban veszik fel az értéküket). Ha megfigyeljük X i értékét minden i I -re, akkor tudjuk, hogy tetszőleges σ X i i I -beli esemény bekövetkezett, vagy sem. Ez a gondolatmenet nagyon fontos a sztochasztikus folyamatok elméletében, lásd például a Markov láncokról szóló fejezetet.

Null- és teljes mértékű események

Igazoljuk, hogy a null- és teljes mértékű halmazok családja egy rész σ-algebra (ezeket nevezhetjük lényegében determinisztikus eseményeknek).

D A S A 0 A 1 .

Segítség: használjuk a Boole egyenlőtlenséget!

Farok események

Legyen X 1 X 2 valószínűségi változók sorozata. Ekkor a sorozat farok szigma-algebrája

T n 1 σ X n X n 1 .

Egy B T eseményt farokeseménynek nevezünk. Tehát egy farokesemény olyan esemény, amely definiálható X n X n 1 segítségével minden n -re. Események egy tetszőleges A 1 A 2 sorozatára analóg módon definiálható a farok szigma-algebra (legyen X k A k az A k esemény indikátor valószínűségi változója minden k -ra). Csökkenő, vagy növekvő események sorozata esetén a limesz farokesemény. Általánosabban a limesz inferior és a limesz szuperior is farokesemények, ahogy az az esemény is, hogy valós értékű valószínűségi változók sorozata konvergens (az előző események definíciói a Konvergencia című részben találhatók).

Legyen A 1 A 2 események egy sorozata.

 1. Igazoljuk, hogy ha az események növekvőek, akkor n 1 A n a sorozat farok eseménye!
 2. Igazoljuk, hogy ha az események csökkenőek, akkor n 1 A n a sorozat farok eseménye!

Igazoljuk, hogy n A n és n A n a A 1 A 2 sorozat farok eseményei!

Igazoljuk, hogy a következő esemény: X n  konvergens, amint   n farok esemény a valós értékű valószínűségi változókból álló X 1 X 2 sorozatra!

A következő feladat állítása Kolmogorov nulla-egy törvény néven közismert (a nevét Andrey Kolmogorov matematikusról kapta). Az állítás lényege, hogy független valószínűségi változók farok σ-algebrája a lényegében determinisztikus események σ-algebrájának rész σ-algebrája.

Legyen B az X 1 X 2 független valószínűségi változók farokeseménye. Igazoljuk, hogy B 0 vagy B 1 .

 1. Lássuk be, hogy minden n -re X 1 X 2 X n B független valószínűségi változók halmaza!
 2. Az (a) pont felhasználásával igazoljuk, hogy X 1 X 2 B független valószínűségi változók halmaza!
 3. Lássuk be, hogy B független saját magától!
 4. Igazoljuk, hogy B 0 vagy B 1 .

A 3. feladat és az 5. feladat következménye, hogy ha A 1 A 2 független valószínűségi változók sorozata, akkor n A n valószínűsége 0 vagy 1. A második Borel-Cantelli lemma ad egy elégséges feltételt arra, hogy a valószínűség 1 legyen.

Valószínűségi mértékek egyértelműsége és kiterjeszthetősége

Sok esetben egy valószínűségi mértéket nem tudunk expliciten definiálni az S σ-algebrán (tehát nem tudunk általános formulát megadni, vagy minden A S -ra A értékét meghatározni). Ehelyett tudjuk, hogy -nek milyennek kell lennie egy B esemény családon. Ez alapján szeretnénk, ha igaz lenne, hogy kiterjeszthető egy valószínűségi mértékké a B által generált σ-algebrára, és hogy ez a kiterjesztés egyértelmű.

Itt bizonyítás nélkül közlünk egy egzisztencia és unicitás tételt. Ehhez fel kell elevenítenünk néhány fogalmat. Az S bizonyos részhalmazaiból álló A halmazcsaládot algebrának nevezzük, ha tartalmazza magát S -et, és zárt a komplementer és a véges unió képzésre (következésképp a véges metszet képzésre is). Ekkor egy valószínűségi mérték A -n egy nemnegatív függvény, melyre S 1 , és amely eleget tesz a megszámlálható additivitási axiómának, amennyiben a megszámlálható unióval előállított halmaz A -ba esik. Tehát végesen additív és részlegesen megszámlálhatóan additív. Az egzisztencia és unicitás tétel azt állítja, hogy egy A algebrán értelmezett valószínűségi mérték egyértelműen kiterjeszthető egy σ A -n értelmezett valószínűségi mértékké.

Továbbá, az S részhalmazaiból álló B halmazcsaládot π-rendszernek nevezzük, ha B zárt a véges metszetre: ha B B és C B , akkor B C B . Az unicitás tétel értelmében ha 1 és 2 S -en értelmezett valószínűségi mértékek, és 1 B 2 B minden B B -re, ahol B egy π-rendszer, melyre σ B S , akkor 1 A 2 A tetszőleges A S halmazra.

A valós számok

Példaként tekintsük az -en értelmezett standard (Borel) σ-algebrát. Ezt a véges, nyílt intervallumok családja generálja (amely a metszetre nézve nyilván zárt). Tehát egy valószínűségi mértéket -en teljesen meghatároznak a nyílt intervallumokon felvett értékei. Ráadásul a valós számok Borel σ-algebráját a x alakú halmazok is generálják. Tehát egy -en értelmezett valószínűségi mértéket meghatároznak a fenti típusú intervallumokon felvett értékei. Ez az észrevétel még fontos lesz az eloszlásfüggvények vizsgálatánál.

Véges szorzatok

Tegyük fel most, hogy adott n darab halmaz: S 1 S 2 S n , a rajtuk értelmezett S 1 S 2 S n σ-algebrákkal. Ekkor a

T S 1 S 2 S n

szorzathalmaz természetes eseménytere annak az összetett kísérletnek, amely n darab alapkísérlet végrehajtásából áll. Ekkor általában T -n az

A A 1 A 2 A n  ahol  A i S i  amint  i 1 2 n

alakú szorzathalmazok által generált T σ-algebrát tekintjük. A fenti típusú szorzathalmazok családja zárt a metszetképzésre, így egy T -n értelmezett valószínűségi mértéket meghatároznak a szorzathalmazokon felvett értékei. Fontos speciális eset, amikor S i S és S i S minden i 1 2 n -re. Ekkor T annak az összetett kísérletnek az eseménytere, amely az egy darab alapkísérlet n -szer való megismétléséből áll.

Végtelen szorzatok

Az előző eset mintájára tekintsünk végtelen sok halmazt: S 1 S 2 , és mindegyikhez egy-egy σ-algebrát: S 1 S 2 . A

T S 1 S 2

szorzathalmaz természetes eseménytere annak az összetett kísérletnek, amely végtelen sok alapkísérlet elvégzéséből áll. Általában T -n az

A A 1 A 2 A n S n 1 S n 2  ahol   n  és   A i S i  amint   i 1 2 n

alakú cilinder halmazok által generált T σ-algebrát tekintjük. A fenti típusú halmazok családja zárt metszetképzésre, így egy S -en értelmezett valószínűségi mértéket teljesen meghatároznak a rajtuk felvett értékei. Mint az előbb, fontos speciális eset, amikor S i S és S i S minden i -re. Ekkor T természetes eseménytere annak az összetett kísérletnek, amely egy darab alapkísérlet végtelen sokszor való megismétléséből áll.