Neumann János a matematikus
Pályázat egyetemi hallgatók és doktori képzésben résztvevõk számára

     2003-ban lesz száz éve, hogy Neumann János (1903, Budapest - 1957, Washington, U.S.A.), a világhírû matematikus született. A Bolyai János Matematikai Társulat Neumann János születésének 100-ik évfordulója alkalmából pályázatot ír ki. A pályázat célja Neumann János matematikusi és matematikai fizikusi munkásságának népszerûsítése, különösen a természettudományi és matematikai képzésben résztvevõ egyetemi hallgatóság körében.
 

     Neumann János nemcsak a matematika klasszikus területein (pl. axiomatikus halmazelmélet, mértékelmélet, hálóelmélet, ergodelmélet) ért el alapvetõ eredményeket, de a modern matematikának több olyan területe is van, melyet kifejezetten az õ munkássága hozott létre mint önálló matematikai diszciplinát. Ez utóbbi területek közé tartozik az operátoralgebrák elmélete, a nem korlátos operátorok elmélete, a játékelmélet. Neumann Jánosnak továbbá kulcsszerepe volt a kvantummechanika matematika alapjainak tisztázásában, és ezáltal a matematikai fizikának nevezett határterületi tudományág 20. századi fejlõdésében.
 

     Pályázni olyan 15-20 oldalas magyar nyelvû dolgozattal lehet, mely Neumann János valamely matematikai eredményét, vagy munkásságának valamely területét ismerteti, elemzi vagy tekinti át. Az ideális pályamû matematikatörténeti összefüggésbe helyezi Neumann munkáját, eredményeit és matematikusi személyiségét. Különösen értékes az olyan pályamû, mely Neumann hatását a késõbbi matematika fejlõdésére is kimutatja.
 

     A pályázaton egy elsõ (100 000 Ft), egy második (50 000 Ft) és egy harmadik (30 000 Ft) díjat osztanak ki. A pályázat eredményét a Bolyai János Matematikai Társulat által szervezett Von Neumann Centennial Conference: Linear Operators and Foundations of Quantum Mechanics, Budapest, 15-20 October, 2003 konferencia egy eseményeként hirdetik ki. A nyertes pályamû vagy mûvek - tartalmuktól és színvonaluktól függõ - alkalmas folyóiratban való megjelentetésükrõl a bíráló bizottság gondoskodik.
 

      A pályázatot a Bolyai János Matematikai Társulatnak kell benyújtani postai úton 2 példányba az alábbi címre: 1027 Budapest, Fõ u. 68.
 

      Beadási határidõ: 2003. március 31. (postabélyegzõ).
 

      
 

A pályázat díjazottjai

1. Kóczy László:  Neumann-féle játékelmélet

Kóczy László 1997-ben a Cambridge-i Egyetem  matematika szakán, 1999-ben pedig a  Leuveni Katolikus Egyetem közgazdaságtudományi szakán végzett.1999. októbere óta a Leuveni Katolikus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának doktorandusz hallgatója. Kooperatív, koalíciós játékelméleti kutatását Luc Lauwers professzor vezetése mellett végzi.

    ,,A játékelmélet egy azon területek közül, ahol Neumann érdemei elvitathatatlanok, és a kooperatív játékelmélet az, ahol Neumann óta sem sikerult egyértelmû választ adni a központi kérdésekre. Bár az általa bevezetett 'megoldást' sok kritika érte, a ma sokkal népszerûbb 'mag' sem felel meg a játékelmélettel szembeni megnõtt igényeknek. Doktori disszertációmban a neumanni alapokra visszanyúlva két megoldáskoncepciót definiálok: az elsõ a mag általánosítása külhatásoktól nem mentes játékokra, a második a magnak egy nem üres kiterjesztése, mely, ha a mag nem üres, egybeesik vele.´´

2. Kõhegyi Gergely:  Fixponttételek nyomában

Kõhegyi Gergely 2001-ben Budapest Mûszaki Egyetemen matematikus-mérnök modulon,  2003-ban pedig a  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen  Gazdaságelmélet szakirányon végzett, és közben elvégezte az ELTE BTK Pszichológiai Intezetében a Kognitiv Pszichológia es Pszicholingvisztika programot.  Jelenleg a BME  Gazdaság es Társadalomtudományi Karán a Technika-, Mérnök- es Tudománytörténet Multidiszciplinaris Doktori Iskola hallgatója a tudományfilozófia és tudománymetodológia történet programon.

    ,,Neumann úgy került az érdeklõdési körömbe, hogy szinte minden olyan tudományterületen, amelyekkel kapcsolatba kerültem (matematika, fizika, közgazdaságtan, kognitív pszichológia), találkoztam Neumann nevével. Rendkívüli mélységû, különbözõ tudományokat összekötõ, de önmagukban is jelentõs gondolatai nagy hatással voltak rám.
    Konkrét témának azért ezt választottam, mert Neumann többi nagy jelentõségû munkája mellett szinte elveszik ez az alapvetõen közgazdasági témájú tanulmánya, pedig mindössze 30 oldalon felépít egy jelentõs közgazdasági modellt, kimond, és bizonyít egy, a késõbbi matematika fejlõdésének szempontjából kiemelkedõen fontos fixponttételt, és felhívja a figyelmet egy a gazdasági es fizikai modellek közt fennálló fenomenológiai általanosságra, amelynek tudományelméleti jelentõsége van. Minderre szerettem volna rámutatni.´´
 

3. Bokányi Ágnes Julianna:  Neumann János, a matematikus

Bokányi Ágnes Julianna 2000. szeptembere óta a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója alkalmazott matematikus szakon. 2001 és 2002 között a BME Matematika Intézetének Analízis Tanszékén volt demonstrátor.

    ,,Matematika iránti érdeklõdésemet szüleimtõl örököltem: mindketten matematika tanárok.  Másodéves matematikus hallgatókent a BME Analízis Tanszékének demonstrátora voltam, így többízben is alkalmam volt tanulmányozni Neumann Janosnak az analízis területén végzett munkásságát. A pályázatra a tanszék oktatói hívták fel a figyelmemet. Ez a pályázat volt az elsõ szakmai dolgozatom, így a díjazásnak különösen örültem.´´Gratulálunk!