Angol változat/English version

A magyar és az angol nyelvű honlap tartalma lényegesen különbözik.

Személyes adatok

Tóth János, a matematikai tudomány kandidátusa. (Önéletrajz)

Matematikai Analízis Tanszék, Matematikai Intézet, Természettudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Műegyetem rkp. 3-9., Pf. 91, 1521; H épület, 311.

Nagyobb térképre váltás

Tel.: (36-1)463-2314 vagy (36-1)463-2324 otthon: (36-1)242-0640 mobil: 70-509-1398
Fax.: (36-1)463-3172
E-mail.: jtoth@math.bme.hu vagy: hallgatók oktatási ügyei

Újabb(an) elérhető tankönyvek

 • Ez most jelent meg második kiadásban! Talán van még :). Innen meg elektronikusan, részenként lehet letölteni.
 • Példatár is van hozzá.
 • Ez pedig a TÁMOP támogatásával innen ingyenesen letölthető.
 • Biomatematika, Mathematica használatával: Dinamikai modellek a biológiában - Tóth János, Kiss Krisztina TÁMOP

  Minden hallgatónak

 • Figyeljék a Neptunt, gyakran írok oda levelet.
 • Amikor nekem írnak, a levél tárgyában legyen benne a tantárgy (akármilyen rövid) neve, ha állományt küldenek, abban pedig a saját nevük, pl. így: TothJHF09.nb.
 • A tantárgyakkal kapcsolatos követelmények és a határidők a tanszék honlapján találhatók meg.

  Elfoglaltságok

  Ez már az aktuális (2014/2015. I.) félév, de folyamatosan bővítem, javítom. Előfordul, hogy nem mindegyik link működik, figyelmeztessenek! Bár hét elején igen gyakran tartózkodom a szobámban (akár még a keddi fogadó órám idején is); aki látni akar, azért jobb, ha ír előtte egy levelet.

    Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
  8-9 Mma in Engng.
  H 601
  MathMC.
  H 406
       
  9-10      
  10-11   Fogadó óra
  H 311
    Info 3
  H 406
   
  11-12        
  12-13 FRK és Mma szem.
  H 306
         
  13-14        
  14-15       Fels. Mma
  H 601
   
  15-16        
  16-17     Tanszéki szem.
  H 306
     
  17-18        

  Mindenféle témák

  A témalabor elkészítésével kapcsolatos tanácsokat mondtam el egy előadásban, 2005. októberében, ábráim itt vannak.
  Az alábbiakban felsorolok témákat, ha valakit érdekel bármelyik, vagy olyasmi, amelyik bármelyikhez hasonló, keressen meg emilben, utána beszélünk. Minden téma tetszőleges szinten űzhető, tehát lehet belőle
 • cikket olvasni róla az Önálló kutatási feladat 1, 2 című tantárgy keretén belül;
 • TDK-dolgozatot készíteni;
 • BSc, MSc és hagyományos képzésben szakdolgozatot vagy diplomamunkát írni (nem csak matematikusoknak!);
 • PhD értekezést tervezni.

  De mindezek előtt.

  A jelentkezőkkel szembeni elvárásaim általában

  Alkalmazások iránti készség, számítógép használatára való hajlandóság, ismeretek a differenciálegyenletek és/vagy a sztochasztika területén, némi önállóság, alapvető jártasság az információszerzés klasszikus és modern módszereiben. PhD képzés esetén Legalább egy angol nyelvű, elfogadott közlemény, vagy sikeres TDK-dolgozat.

  Jöjjenek a témák.

  Ami alant áll, az még frissítendő :). (2014. szeptember).

  Reakciókinetikai modellek matematikai vizsgálata és alkalmazásaik

  A reakciókinetika leggyakrabban használt determinisztikus modellje egy speciális polinomiális differenciálegyenletrendszer. Ennek megoldásairól igen sokat el lehet mondani kizárólag a rendszer szerkezetének ismeretében. Különösen érdekes a modellben szereplő paraméterek meghatározása mérési adatok alapján, valamint a változók számának csökkentése, továbbá a modellek kvalitatív vizsgálata gráfelméleti módszerek bevonásával. A modell számos területen alkalmazható, ezek közül elsősorban az égéskinetikai alkalmazásokra vagy a reakciók és a diffúzió kölcsönhatására (például lángterjedés, mintázatképződés stb.) kell a jelöltnek majd koncentrálnia. Konkrét kísérleti eredmények statisztikai feldolgozása, illetve a modellek számítógéppel való kvalitatív elemzése is része lehet a feladatnak. Szóba jöhet a reakciók sztochasztikus modelljének a vizsgálata is, hasonló szempontokból.

  Speciálisan például.

  Polinomiális differenciálegyenletek megoldásainak fölrobbanása

  Keresendők jól használható szükséges és elégséges feltételek, továbbá alkalmazási példák a reakciókinetika és a villamosmérnöki tudomány területéről. Lásd ehhez a dolgozatot.

  Érzékenységvizsgálat

  Modellek (leggyakrabban közönséges differenciálegyenletek) megoldásai bizonyos paraméterektől függhetnek. A függés erőssége jellemezhető a megoldások paraméterek szerinti deriváltjaival, amelyekre érzékenységi vagy más néven variációs egyenletek vonatkoznak.

  Determinisztikus reakciókinetikai modellek gráfelméleti háttere

  Az úgynevezett rendszerbiológia (nagy rendszerek és sok mérés) megjelenése nélkülözhetetlenné teszi nagy nemlineáris (általában polinomiális) közönséges differenciálegyenletek általános kvalitatív vizsgálatát. Ennek a vizsgálatnak az egyik eszköze a gráfelmélet: sokféleképpen szokás gráfokat rendelni reakciókhoz, mindegyik gráf elárul valamit a reakció dinamikus viselkedéséről.

  A Mathematica program (vagy hasonló célú, de szabad forgalmazású programcsomagok) alkalmazásai

  Meg kell ismerni a kiválasztott matematikai programcsomag lehetőségeit, és a választott alkalmazási terület problémáit. (Néhány példa: égéskinetika, toxiko- és farmakokinetika, szervetlen kémia, anyagcseremodellek, kiralitás, stb.) Cél: valamely jól körülhatárolt területen alkalmazható és valós feladatokon kipróbált programok elkészítése és beépítése meglévő csomagunkba. Az algoritmusokat gyorsaság és tárigény szempontjából össze kell vetni a hasonló feladatok megoldására szolgáló közismert rokon algoritmusok teljesítményével. Fontos szempont az is, hogy mennyi emberi munkát kell fordítani az adott feladattal kapcsolatos programfejlesztésre. Tisztán matematikai jellegű feladatok menet közben fognak fölmerülni. - Matematikán belül elsősorban vagy a differenciálegyenletek, vagy a sztochasztikus folyamatok, vagy a statisztika szerepelhet (akkor persze a lineáris algebra is, bármikor) eszközként, illetve célként.

  Speciálisan például.

  Tetszőlegesen választott témában Mathematica demonstráció készítése

  A Mathematica 6-os változatának nagy újdonsága a Manipulate függvény, amellyel objektumok paramétertől való függése folyamatosan követhető. A feladat tetszőleges elméleti vagy alkalmazási probléma kezelése ezzel a módszerrel úgy, hogy a készített program föl is kerüljön a honlapra. Mivel ott már több ezer demonstráció szerepel, és a munkákat lektorálják, egyre szebb feladat fölkerülni.

  Továbbá. A BME Matematikai Intézetének további témái.

  Tudományos tevékenység

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2011/2012. II. félév

  Helyszíne: H 207, időpontja: kedd, 14 00' és 16 óra között.
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  II. 7. TÓTH János  Variációszámításról, lájtosan  előadásvázlat  Kósa A.: Optimumszámítási modellek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
  II. 14. EŐRY Zoltán: Ágens alapú modellezés a közgazdaságban előadásvázlat vagy innen
  II. 14. LOVAS Attila: C és C++ függvények hívása Mathematica-ból Linux alatt előadásvázlat  
  II. 21. SZIDAROVSZKY Tamás (ELTE TTK Fizikai Kémia Tanszék)  Kötött és rezonanciaállapotok számítása a kvantumkémiában előadásvázlat 
  II. 28. SZEDERKÉNYI Gábor (MTA SZTAKI)  Dinamikusan ekvivalens és lineárisan konjugált reakcióhálózatok számítása optimalizációs módszerek segítségével előadásvázlat   
  II. 28. IZSÁK Ferenc (ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) Reakciófrontok stabilitásának vizsgálata sztochasztikus szimulációval előadásvázlat   
  III. 6.   Hallgatók beszámolói  16 óra, T 604 !!!  
  III. 13. CSIKJA Rudolf Szakaszonként lineáris hiszterézisleképezések és invariáns sűrűségfüggvényeik előadásvázlat Mathematica jegyzetfüzet
  III. 13. GARAY Barna és INDIG Balazs (PPKE): Káosz a Déli Oszcilláció egy modelljében   Haken, H.: Szinergetika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. Függelék: A Lorenz-egyenlet származtatása
  III. 20. LADICS Tamás (SZIE Ybl) Error analysis of operator splitting methods for a finite set of bounded linear operators   Kézirat, majd. 
  III. 20. KABAI Sándor Váratlan és meglepő összefüggések keresése Wolfram Mathematica demonstrációkkal Mathematica jegyzetfüzetek sokasága Honlap. 
  III. 27.       Cikk, majd. 

  2006/2007. I. félév

  Helyszíne: H 306, időpontja: hétfő, 16 és 17 óra között. Előadók és témák:
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  IX. 11. Tóth János A zéródeficiencia-tétel bizonyítása I. Jonathan A. Guberman: Mass action reaction networks and the deficiency zero theorem című dolgozata  
  IX. 18. Tóth János A zéródeficiencia-tétel bizonyítása II.   Turányi Tamás egy ötlete.
  IX. 25. Tóth János A zéródeficiencia-tétel bizonyítása III.   Egri Edit összefoglalója kinetikai differenciálegyenletek megoldásának numerikus módszereiről,) továbbá illusztráció Gubermanhoz a Papp Dávid deficienciát (is) kiszámoló programjáról a végén egy kis leedsi oxidációval, hmtl-ben, meg Mathematica jegyzetfüzetben.
    Horváth Zsófia Összevonás hatása a vezérelhetőségre és megfigyelhetőségre (Kézirat megbeszélése.) Korábbi változat.  
  X. 2. Csikja Rudolf Fölrobbanás vizsgálata polinomiális és kvázipolinomiális közönséges differenciálegyenletrendszerekben TDK dolgozat vitája.  
  X. 9. Turányi Tamás Megbízható kémiai modellek kifejlesztése sok mérési adat egyidejű feldolgozása alapján    
  X. 16. Nagy Ilona Részletes kiegyensúlyozottság a háromszög-reakcióban Megjegyzések Alberty egy cikkéhez, Póta Györggyel és Tóth Jánossal közösen, megjelenőben (J. Chem. Educ.) Mma jegyzetfüzet is van. Amit bírálunk.
    Kovács Benedek Módszerek sebességi állandók becslésére Előadásvázlat  
  XI. 6. Várdai Judit A Brüsszelátor standard elemzése Előadásfóliák  
  XI. 13. Kiss Krisztina (De Tszk) Előjelstabilitás   Jeffries et al.: Qualitative stability of linear sytems, Lin. Alg. & Its Applications 87 (1987),1-48.
  XI. 20. Tóth János Bevezetés a sztochasztikus reakciókinetikába    

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2006/2007. II. félév

  Helyszíne: H 306, időpontja: hétfő, 16 és 18 óra között. Előadók és témák:
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  II. 26. Tóth János:  Sokaságok, Lie-algebrák, differenciálegyenletek  V.I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978, 243-252. Hall, C.G.: Alkalmazott csoportelmélet,Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975, 103-110. oldal. Adams, J.F.: Lectures on Lie Groups, (W. A. Benjamin, Inc., New York, Amsterdam, 1969 (Chicago Lectures in Mathematics) az egész :), és oroszul is kölcsönadom másolni...   Lie group, wiki, olvasható., Manifold, wiki, olvasható. Manifold, MathWorld, rövid. Lie group, MathWorld, rövid.  
  III. 5. Sáfár Orsolya:  A kemotaxis matematikai modellje  TDK dolgozat és egyebek   
  III. 12. Mészáros Tamás és Rácz Miklós Zoltán azután Antal Miklós:  Lie-algebrák és differenciálegyenletek azután Differenciálegyenletek szimmetriájának vizsgálata a Mathematica YaLie programcsomagjának felhasználásával   Mathematica jegyzetfüzet.  Mathematica jegyzetfüzet és csomag. 
  III. 19. Sipos Szabó Eszter  A sejtciklus modelljeiről  Témalabor-beszámoló.  Finomságok. 
  III. 26. Horváth Zsófia:  Vezérelhetőség, megfigyelhetőség, nemnegatív mátrixok, M-mátrixok  Újabb változat.   
  IV. 2. Nagy Ilona:   Gersgorin-körök (Összefoglaló)  Ennek az első 70 oldalát fogja elmondani, ha hagyjuk.  Hibajegyzék a könyvhöz. 
  IV. 16. Simon L. Péter (ELTE TTK)  Kétváltozós megfordítható reakciók  Simon, L. P.: Globally attracting domains in two-dimensional reversible chemical dynamical systems, Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. 15 (1995), 179-200.  Erle, D.: A boundedness theorem with application to oscillation of autocatalytic chemical reactions, J. Math. Chem. 24 (1998), 365-378. A cikk kézirata. 
  IV. 23. Tóth Gyula (KFKI SZFKI - Fiz. Int.) Párhuzamos számítások Mathematicával. Kezdeti tapasztalatok a Parallel Computing Toolkit programcsomaggal  Az előadás vázlata.   
  V. 14. Várdai Judit   A monoton rendszerek elméletének alkalmazása reakciókra.  Az eredeti cikk.  Műfordítás. 
  V. 21. Csikja Rudolf  Nemasszociatív algebrai módszerek differenciálegyenleteknél.  Az előadás vázlata.   

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2007/2008. I. félév

  Helyszíne: H 306, időpontja: hétfő, 16 és 17 óra között.
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  IX. 24. Ladics Tamás Szabadenergia és disszipációs sebesség elektromosan töltött anyagok reakciódiffúzió-folyamataiban. Glitzky, Gröger és Hünlich: Mass action reaction networks and the deficiency zero theorem című dolgozata  
  X. 8. Nagy Ilona  Síkbeli diffúzióvezérelt reakciók  előadásvázlat  előadásvázlat 
  X. 29. Várdai Judit és Tóth János  Beszámoló franciaországi nyári iskoláról és tanulmányútról     
  XI. 5. Kiss Krisztina (De Tszk)  n-dimenziós arányfüggő rendszerek diffúzióval  Majd  előzmény. 
  XI. 12. Szabó Anett  Az IP3 és a Ca szabályozásának modelljéről     
  XI. 19. Kiss Krisztina  n-dimenziós arányfüggő rendszerek késleltetéssel     
  XII. 3. Perger Tamás  Heterogén katalitikus gyulladás leírása katalitikus vázmodellel  A beadott PhD dolgozat.   

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2007/2008. II. félév

  Helyszíne: H 306, időpontja: kedd, 12 15' és 13 óra között.
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  II. 18. Egri Edit  Első és másodrendű iteratív funkcionál-differenciálegyenletek és rendszerek  (vázlat) Doktori értekezése alapján.   
  II. 26. Tóth János  Mérések optimalizálása a szaglás néhány sztochasztikus reakciókinetikai modelljében a Fisher-féle információ alapján  előadásvázlat   
  III. 11. Gyurkovics Éva, Takács Tibor  Mátrixmultiplikátor-módszer robusztussági problémák megoldásához I.  előadásvázlat   
  III. 13.CSÜTÖRTÖK, 16 15' Koltay Tibor:   Információtudatos és etikus kutatói magatartás  ELTE TTK Kémiai épület, 534.  Honlap, hasznos érdekességekkel :)  
  III. 18. Gyurkovics Éva, Takács Tibor  Mátrixmultiplikátor-módszer robusztussági problémák megoldásához II.  előadásvázlat    
  III. 25. Kovács Benedek  Sztochasztikus és deterinisztikus reakciókinetikai modellek általános összevetése (Arnold cikke alapján)  előadásvázlat  Alkalmazott Matematikai Lapok 7 (1981), 345-356. 
  IV. 1. Ladics Tamás  Szinguláris perturbáció I.  Marc C. Roussel: Singular perturbation theory című cikke alapján.   

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2008/2009. I. félév

  Helyszíne: H 306, időpontja: kedd, 16 05' és 18 óra között, de nem fog mindig 18-ig tartani.
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  X. 7. Tóth János  Konferenciák, eredmények, tervek  előadásvázlat  Az ESF FUNCDYN 2008 konferencia honlapja 
  X. 14. Boros Balázs (ELTE TTK)  Kémiai reakciórendszerek kinetikai tulajdonságai I.  előadásvázlat A szakdolgozat 
  X. 21. Boros Balázs (ELTE TTK)  Kémiai reakciórendszerek kinetikai tulajdonságai II.  Közben kibővült az előadásvázlat.  Konkrét kémiai példák, hogy érthető legyen
  Gráfelméleti segítség, hogy még érthetőbb legyen
  X. 28. Csikja Rudolf   A NOLTA 2008 konferenciáról és a memrisztorról  előadásvázlat  A NOLTA 2008 honlapja
  Az alapmű a memrisztorról 
  XI. 4. Sipos Szabó Eszter  Oszcilláló modellek érzékenységének vizsgálata (TDK főpróba)  előadásvázlat  TDK dolgozat 
  XI. 4. Szabó Anett  Ca oszcilláció (TDK főpróba)  előadásvázlat  TDK dolgozat 
  XI. 18. Winkler László  Bifurcations in a predator-prey model with memory and diffusion. I. Andronov-Hopf bifurcation  előadásvázlat  M. Cavani, M. Farkas: Acta Math.Hungar. 63 (3) 1994, 213-229. 
    Barta Zsuzsa  Bifurcations in a predator-prey model with memory and diffusion. II. Turing bifurcation  előadásvázlat  M. Cavani, M. Farkas: Acta Math.Hungar. 63 (4) 1994, 375-393. 
  XI. 25. Ladics Tamás  Euler, a formális reakciókinetikus    Walter Gautschi: Leonhard Euler: His Life, the Man, and His Works, SIAM Review 50, Issue 1, 2008, pp. 3-33 
    Nagy Attila  Some remarks on matrix stability with application to Turing instability  előadásvázlat R. A. Satnoianu, P. van den Driessche: Lin. Alg. and its appl. 398 (2005) 69-74. 

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2008/2009. II. félév

  Helyszíne: H 207, időpontja: kedd, 14 15' és 16 óra között. Néhány tervezett előadó és téma (ha már van időpont, akkor beírtam a táblázatba): Heinrich-gráfok, Bányász Katalin, Nagy Attila, Szabó Anett: szakdolg, ill. diplomamunka Horváth Zoltán: Pozitív numerikus módszerek, Karátson János, Csikja Rudolf, Nagy Ilona: Fölrobbanásról szóló cikkekről, Nagy Ilona: Gersgorin-típusú tételekről, II., végefelé
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  II. 17. Tóth János  Beszámoló és tervek  előadásvázlat   
  III. 3. Halmschlager Andrea  Craciun, Gh. és Pantea, C. Identifiability of chemical reaction networks (JMC 44 (2008), 244-259) című cikkének ismertetése  előadásvázlat  Szederkényi, G.: Comment... JMC  
  IV. 7. Várdai Judit  A multistacionaritás vizsgálata kölcsönhatásgráfok segítségével     
  IV. 14. Boros Balázs (ELTE TTK, PhD hallgató)  Az 1-deficiencia tétel bizonyítása (témalabor)     
  IV. 28. Varga Nóra  Polimerek elegyedésének vizsgálata viszkozitás segítségével (témalabor)    European Polymer Journal (2006) 
  V. 5. Fodor Előd (PPKE)  Determinisztikus reakciókinetikai hálózatok modelljeit elemző programokról (diplomamunka)     
  V. 5. Szimjanovszki Irma (SzE)  A Levins-modell és kiterjesztései   előadásvázlat   
  Nyári olvasnivaló Maya Mincheva és David Siegel  Tömeghatás típusú reakciódiffúzió-rendszerek stabilitása, Alkalmazott Matematikai Lapok 25 (2) (2008)   Fordította> Egri Edit (Csíkszereda, Kolozsvár)   

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2009/2010. I. félév

  Helyszíne: H 207, időpontja: szerda, 16 00' és 18 óra között. Néhány tervezett előadó és téma (ha már van időpont, akkor beírtam a táblázatba): Nagy Attila László, Szabó Anett: TDK Nagy Ilona: Gersgorin-típusú tételekről, II., végefelé
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  IX. 16. H 306! SAMANTA, G. P.  Differential Equation Modelling of Ecological Systems  előadásvázlat   
  IX. 23. H 306! TSUDA Ichiro  Cantor Coding: Chaotic Dynamics, Episodic Memory, and the Dynamic Model of Hippocampus   előadásvázlat  KANEKO, K.; TSUDA, I.: Complex Systems: Chaos and Beyond,, Springer, Berlin etc., 2000 
  IX. 30. NAGY Ilona  Kelly, F. P.: Reversibility and stochastic networks, Wiley, Chichester, 1979, reprinted 1987, 1994.  előadásvázlat  Whittle, P.: Systems in stochastic equilibrium, Wiley, Chichester, New York, 1986. 

  Formális reakciókinetikai szeminárium

  2010/2011. II. félév

  Helyszíne: H 207, időpontja: kedd, 14 00' és 16 óra között. Boros Benedek máj. 3. Combinatorica, nem önálló kut., csak közérdekű. Wittek Péter május 3. 15 óra: Scalable Quantum Approaches in Language Representation (http://squalar.org/) Fekete Samu május 3. 16 óra: Injektivitás és multistacionaritás Craciun és Feinberg cikkei alapján 1. Holubecz Judit: Hilbert XVI. problémájáról 2. Palej Gréta Kémiai és biokémiai folyamatok vizsgálata gráfelméleti módszerekkel 3. Róth Tibor: A simple model of the nonisothermal course of a chemical reaction (Volpert és Hudjajev könyvéből a 10. fejezet) 4. Pap Máté: Lángok stacionárius terjedése (Volpert és Hudjajev könyvéből a 11. fejezet alapján) Május 16. hétfő, 9 óra, H 306 Önálló kut. Május 24: Szgalk Május 24.: Molnar Andras nevu fizikus hallgato
  Dátum Előadó Cím Olvasmány Kiegészítő olvasmány
  II. 22. CSIKJA Rudolf  Invariáns mérték keresése 1-dimenziós szakaszonként lineáris leképezésekben  előadásvázlat   
  III. 1. H 306! NAGY Ilona  Részletes kiegyensúlyozottság és komplex kiegyensúlyozottság      Cikk
  III. 8. CSÖRGŐ Gábor (ELTE TTK Matematikia Intézet)  Az üzemanyagcella modellezése és az oxigénredukció-reakció vizsgálata  előadásvázlat  Fontos honlap
  III. 22. PILLIÓ Zoltán (ELTE TTK Kémiai Intézet)  A GPU programozásáról  előadásvázlat   
  III. 29. HORVÁTH Róbert   Paraméterbecslési eljárások protoncsere membrán üzemanyagcellákra  előadásvázlat  Fontos honlap 
  IV. 5. BUSAI Ágota  A Michaelis-Menten-reakció sztochasztikus modelljéről  előadásvázlat  Cikk 
  IV. 12. BOROS Balázs  Egy deficienciájú gyengén reverzibilis reakciónak minden pozitív reakciószimplexben létezik stacionárius pontja    Cikk az előző munkáról, majd. 
  IV. 19. PÉTER Tamás  Extra méretű közúti hálózati folyamatok matematikai modellezése  előadásvázlat   
  IV. 26. SIMON L. Péter  Hálózati folyamatokat leíró Markov-láncok közelítő differenciálegyenletei    Cikk, majd. 
  V. 13. BOROS Balázs  Egy deficienciájú gyengén reverzibilis reakciónak minden pozitív reakciószimplexben létezik stacionárius pontja    Cikk az előző munkáról, majd. 
  IV. 12. BOROS Balázs  Egy deficienciájú gyengén reverzibilis reakciónak minden pozitív reakciószimplexben létezik stacionárius pontja    Cikk az előző munkáról, majd. 
  IV. 12. BOROS Balázs  Egy deficienciájú gyengén reverzibilis reakciónak minden pozitív reakciószimplexben létezik stacionárius pontja    Cikk az előző munkáról, majd. 

  Publikációk: Könyvek és magyar nyelvű közlemények

  Az angol nyelvűeket lásd a honlapom angol nyelvű változatán. Továbbá:

  Google Scholar Citations List, több mint 100 cikk, ez az igazi lista

  Amit megtalált a MathSciNet, 40 dolgozat

  Az MTMT aztán végképp ráér...

  Könyvek

  Csermely P., Gergely P., Koltay T., Tóth J.: Kutatás és közlés a természettudományokban, Osiris, Budapest, 1999, 318 p.

  Előszó
  1. Tudományról, kutatásról: Néhány alapfogalom. A megismerés formái. Milyen a jó tudós? Hol kutassunk? Mit kutassunk? Kísérletek. Modellek. Szociológiai és etikai kérdések.
  2. A szakirodalom haszna és szerkezete. Az irodalmazás folyamata.
  3. Informális kommunikáció: Kommunikáció a laboratóriumon belül. Kommunikáció más laboratóriumokkal. Informális kommunikáció elektronikus levelezéssel.
  4. Formális kommunikáció: A tudományos közlés. A tudományos eredmények közzététele a sajtóban, rádióban, tévében. A hálózatok szerepe a formális kommunikációban. Konferenciák.
  5. Pályázatok: A kommunikáció anyagi háttere. A támogatási rendszerekről általában. Tanácsok tudományos pályázatok írásához.
  Irodalomjegyzék (7 oldal). Könyvek a hálón. * ** *** ****
  Függelék: Az egyes szakterületek néhány legfontosabb, leggyakrabban használt kézikönyve és más dokumentuma. Természet- és műszaki tudományok általában. Agrártudomány. Műszaki tudományok. (37 oldal)
  *(8 független hivatkozás)*
  Research and Publication in Science

  Érdi P.; Tóth J. (szerk.): Elmélet, modell, hagyomány, MTA KFKI, Budapest, 1992, 75 p.


  Tartalom
  Balassa Péter: Az esztétika helye és helytelensége az ezredvégen
  Érdi Péter: Van-e viszonya a posztmodernnek a természet(?)tudományokkal?
  Farkas János László: Átlátszó és átlátszatlan
  Hraskó Péter: Kvantumelmélet, holizmus, redukcionizmus
  Kampis György: Egy biológiai hermeneutika felé
  Lázár József: Kis magyar karrier
  Malina József: Hogyan nem lettem igazi ellenálló?
  Marton Péter: Szókratésszel és Platónnal Menón kertjében
  Ropolyi László: A válság filozófiája és a válság tudománya
  Tóth János: Erről-arról
  *(1 független idézet)*


 • Mathematical Models of Chemical Reactions Érdi, P., Tóth, J.: Mathematical Models of ChemicalReactions. Theory and Applications of Deterministic and Stochastic Models, Manchester University Press, Manchester, Princeton University Press, Princeton, 1989.

  1. A kémiai reakciókinetika a nemlineáris tudomány prototípusa
  2. A kinetikai modellek szerkezete. Folyamatok. Az idő tulajdonságai. Az állapottér szerkezete. A meghatározottság módja.
  3. Sztöchiometria: az összetett kémiai reakciók algebrai szerkezete
  4. Tömeghatás-kinetikájú determinisztikus modellek. Egzotikus reakciók. Multistacionaritás. Oszcilláló reakciók. Kaotikus jelenségek. Inverz feladatok. Összevonás.
  5. Folytonos idejű diszkrét állapotterű sztochasztikus modellek. Belső fluktuaciók. A fluktuáció-disszipáció-tétel. Enzimkinetka. A stacionárius eloszlás. Külső fluktuációk.
  6. Diffúzióval kísért kémiai reakciók.
  7. Alkalmazások: Biokémia. Neurokémia. Lotka-Volterra modellek. Ökológia. Kémiai áramkörök. Kiválasztódás.
  Hivatkozások (32 oldal)
  Tárgymutató
  *(163 független hivatkozás)*

  Szili, L., Tóth, J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,1996. A teljes könyv, a TÁMOP támogatásával.

  1. Matematikai programcsomagok: Szimbolikus programcsomagok (CAS: komputeralgebrai rendszerek). Numerikus programcsomagok.
  2. Ismerkedés a Mathematica programmal: A legfontosabb tudnivalók. Programcsomagok. Az alapelvekről. Külső kapcsolatok. További információforrások.
  3. Fejezetek a matematikából: Alapvető matematikai fogalmak. Matematikai kifejezések. Egyenletek megoldása. Analízis. Differenciálegyenletek. Diszkrét matematika. Geometria. Lineáris algebra. Számelmélet. Valószínűségszámítás. Matematikai statisztika.
  4. A Mathematica programozásáról. Programnyelvi elemek. Gyorsaság, gyorsítás. Tanácsok programok készítéséhez. Saját programcsomag készítése.
  5. Matematikán kívüli alkalmazások. Üzleti grafika. Hang. Idő. Fizika (mértékegységek). Földrajz (térképek). Kémia (elemek).
  Irodalomjegyzék (90 tétel)
  Tárgymutató
  *(19 független idézet)*
  Mathematics and Mathematica


  Mathematical Models of Chemical Reactions Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Budapest, 2005.
  I. Alapismeretek
  1. Bevezetés. Jelölések
  2. Alapfogalmak. Motiváció, példák. Elemi kvalitatív módszerek. Elemi kvantitatív módszerek. Definíciók, egzisztencia- és unicitási tételek. A Peano-féle egyenlőtlenség. A alkalmazása az alapfogalmak illusztrálására.
  3. Néhány egyszerű típus
  II. Lineáris egyenletek
  4. Lineáris differenciálegyenletek
  5. Magasabb rendű egyenletek
  6. A Laplace-transzformáció
  III. A kvalitatív elmélet elemei
  7. A stabilitáselmélet elemei
  8. Autonóm egyenletek, dinamikai rendszerek
  IV. Kiegészítő fejezetek
  9. Parciális differenciálegyenletek
  10. A variációszámítás elemei
  11. A feladatok megoldása
  Hivatkozások és bibliográfia
  Tárgy- és névmutató
  *(2 független hivatkozás)*

  Kiegészítések a könyvhöz

 • Amit a könyv olvasásához tudni kell: rásegítő feladatsor az elemi analízisből
 • Szemelvények
 • Kiegészítések és hibák jegyzéke
 • A felhasznált Mathematica jegyzetfüzetek egyelőre :)) rendezetlen formában, tömörítve.
 • Magyar nyelven írott publikációkból


  Angol nyelvú cikkek az angol változatnál.

  Fordítás, szerkesztés

 • Nicholson, J.: Oxford Concise Dictionary - Mathematics, (A magyar kiadás főszerkesztője: Tóth J., angolból fordította: Csikja R., Klein O., Nagy I., Ladics T., Lóczi L., Szili L., Tóth J.) Elektronikus változat.
 • Jegyzetek magyar nyelven

  Jegyzetek

 • Biró A.; Reményi P.; Tóth J.: Számítástechnika, (Jegyzet),GATE, Gödöllő, 1992, 88 p.
 • Biró A.; Reményi P.; Tóth J.: Számítástechnika I.,ATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, Gödöllő,1995, 90 p.
 • Folyóiratcikkek magyar nyelven

  Cikkek

 • Deák J.; Tóth J.; Vizvári B.: Anyagmegmaradás összetett kémiai mechanizmusokban, Alkalmazott Matematikai Lapok 16 (1-2) (1992), 73-97. *(2 független hivatkozás)*
 • Érdi P.; Sipos T.; Tóth J.: Összetett kémiai reakciók sztochasztikus szimulálása számítógéppel, Magyar Kémiai Folyóirat 79 (3) (1973), 97-108. *(2 független hivatkozás)*
 • Érdi P.; Tóth J.: A kémiai reakciókinetika fluktuáció-disszipáció tételéről, II. Gyakorlati megjegyzések, Magyar Kémiai Folyóirat 83 (1) (1977), 50-51.
 • Hárs V.; Tóth J.: Kaotikus és kinetikai differenciálegyenletek, Alkalmazott Matematikai Lapok 12 (3-4) (1986), 317-328. *(1 független idézet)*
 • Kanyár B.; Tóth J.: Lineáris differenciálegyenlet-rendszer illesztése gradiens módszerrel, Alkalmazott Matematikai Lapok 2 (3-4) (1976), 259-268. *(1 független idézet)*
 • Kutas T.; Tóth J.: A balatoni fitoplankton dinamikájának egy sztochasztikus modellje, Alkalmazott Matematikai Lapok 12 (1-2) (1986), 143-159.
 • Rácz I.; Gyarmati L.; Tóth J.: Hidrofil és lipofil karakterű felületaktív anyagok befolyása a szalicilsav-transzport kinetikájára háromfolyadékteres rendszer esetén, Acta Pharmaceutica Hungarica 47 (1977), 201-208.
 • Simonovits A.; Tóth J.: Új eredmények az optimális járadékfüggvény tervezéséről, Közgazdasági Szemle LIV (2007), 628-643.
 • Tóth J.: Turányi Tamás: Reakciómechanizmusok vizsgálata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, Alkalmazott Matematikai Lapok (megkelenőben)
  kézirat.
 • Tóth J.: A kémiai reakciókinetika direkt és inverz feladatairól, Alkalmazott Matematikai Lapok 7 (3-4) (1981), 253-269.
 • Tóth J.; Érdi P.: A kémiai reakciókinetikafluktuáció-disszipáció tételéről,I. Elméleti megjegyzések,MagyarKémiai Folyóirat 83 (1) (1977), 47-49.
 • Tóth J.; Érdi P.; Török T. L.: A Poisson-eloszlás jelentősége összetett kémiai reakciók sztochasztikus modelljében, Alkalmazott Matematikai Lapok 9 (1-2) (1983), 175-196. *(1 független idézet)*
 • Tóth J.; Hárs V.: A rekeszrendszerek inverz feladatáról, Alkalmazott Matematikai Lapok 5 (1-2) (1979), 49-61. *(2 független idézet)*
 • Tóth J.; Hárs V.: Oszcilláló reakciók előállítása linearizáltjukból,Alkalmazott Matematikai Lapok 12 (3-4) (1986), 309-316. *(1 független idézet)*
 • Vizvári B.; Tóth J.: Számelméleti eljárások felhasználása bruttó mechanizmusok rejtett reakcióinak felderítésére, Magyar Kémiai Folyóirat 106 (10) (2000), 405-413.
  kézirat.

  Ismertetők, recenziók

 • Tóth J.: Gottfried Jetschke: Mathematik der Selbstorganisation.Qualitative Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme und gleichgewichtsferner Strukturen in der Physik,Alkalmazott Matematikai Lapok 15 (3-4) (1990-91), p. 420.
 • Tóth J.: Iranpour, R. és Chacon, P.: Basic Stochastic Processes, Alkalmazott Matematikai Lapok 15 (3-4) (1990-91), 421-422.
 • Tóth J.: Turányi Tamás: Reakciómechanizmusok vizsgálata, Alkalmazott Matematikai Lapok (nyomdában)
  kézirat.
 • Ismeretterjesztő írások

 • Petróczy Z.; Tóth J.: Úti beszámoló, Informatikai Értesítő 1 (1) (1992), 11-13.
 • Tóth J.: Egy hír a számelmélet területéről, Szabad Föld (1973. márc. 25.), p. 8.
 • Tóth J.: Kettős Bolyai évforduló, Szabad Föld (1975. január-február???), p. ???.
 • Tóth J.: A GATE MSZI Számítástechnikai Tanszékének oktatási tevékenységéről, Informatikai Értesítő 1 (1) (1992), p. 8.
 • Tóth J.: Néhány feladat gyermekeimtől elorozva, esetleg átdolgozva, Informatikai Értesítő 2 (1) (1993), 7-8.
 • Tóth J.: Korszerűtlen tanácsok a Science Citation Index használatához, Informatikai Értesítő 3 (1) (1994), 3-5.
 • Török T., Tóth J.: Problémamegoldás (számítógéppel), Módszertani Lapok. Informatika+Technika 3 (3) (1999), 13-17.
 • Török T., Tóth J.: Problémamegoldás számítógéppel (folytatás), Módszertani Lapok. Informatika+Technika 3 (4) (1999), 30-34.
 • Tóth J.: Mennyi kell a Dedekind-tortából a programozónak?, Tétékás Nyúz XXIII/11 (2001. november 28.)
  kézirat.
 • Fordítás

 • Arnold L.: A kémiai reakciók matematikai modelljeinek konzisztenciájáról, Alkalmazott Matematikai Lapok 7 (3-4) (1981), 345-356, (Angolból fordította: Tóth J.)
 • Kiadványrészletek magyar nyelven

  Könyvrészletek

 • Csermely, P.; Gergely, J.; Koltay, T.; Tóth J.: A megismerés formái stb. In: A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Tudománytan és kutatástan, (Zsolnai J. szerk.), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 (CD ROM)
 • Érdi P.; Tóth J.: A kémiai reakció termodinamikájának sztochasztikus formulázásáról, In: A kémia újabb eredményei, (Csákvári B. szerk.), 31 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976, pp. 177-298. *(4 független hivatkozás)*
 • Tóth J.: Erről, arról, In: Elmélet, modell, hagyomány, (Budapest)(Érdi P., Tóth J. szerk.), MTA KFKI, Budapest, 1992, pp. 66-75.
 • Tóth J.; Érdi P.: A formális reakciókinetika modelljei, problémái és alkalmazásai, In: A kémia újabb eredményei, (Csákvári B. szerk.), 41 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, pp. 227-350. *(4 független idézet)*
 • Jegyzetrészletek

 • Farkas H.; Györgyi L.; Póta Gy.; Tóth J.: Az egzotikus kinetikai rendszerek matematikájának alapjai, In: Nemlineáris dinamika és egzotikus kinetikai jelenségek kémiai rendszerekben, Egyetemi jegyzet (Kézirat), (Debrecen, Budapest, Gödöllő) (Bazsa Gy. szerk.), 1992, pp. 13-116.
 • Tóth J.: Igen sok komponenst tartalmazó elegyek reakciókinetikájának alapfogalmai, In: Racionális kémiai termodinamika, (Érdi P. szerk.), ELTE TTK Kémiai Kibernetikai Laboratórium, Budapest, 1978, pp. 172-198. *(1 független idézet)*
 • Tóth J.; Érdi P.: A sztochasztikus kinetikai modellek nélkülözhetetlensége, In: Nemlineáris dinamika és egzotikus kinetikai jelenségek kémiai rendszerekben, Egyetemi jegyzet (Kézirat), (Debrecen, Budapest, Gödöllő) (Bazsa Gy. szerk.), 1992, pp. 117-143.
 • Tóth J.; Réti P.; Ropolyi L.; Érdi P.; Valkó P.: Megjegyzések a makroszkópikus elméleti fizika jelölésrendszeréhez, In: Racionális kémiai termodinamika, (Érdi P. szerk.), ELTE TTK Kémiai Kibernetikai Laboratórium, Budapest, 1978, pp. 152-171.
 • Konferenciakiadványokban megjelent hosszabb írások

 • Kutas T.; Tóth J.: A balatoni ökoszisztéma sztochasztikus és determinisztikus modellje, In: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában, (Győri I., Csirik J., Eller J., Madarász I. szerk.),Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Szeged, 1984, pp. 110-113.
 • Szili L.; Tóth J.: A Turing-féle instabilitásról, In: Termodinamikai előadások, (Lámer G. szerk.), Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 1995, pp. 143-150.
 • Tóth J.: Megjegyzések Márkus György: Miért nincs hermeneutikája a természettudományoknak? című írásához, In: ELMOHA munkafüzet, (Érdi P., Tóth J. szerk.), MTA KFKI, Budapest, 1993, pp. 1-9. *(1 független idézet)*
 • Fordítások

 • Bronstejn, I. N.; Szemengyajev, K. A.; Musiol, G.; Mühlig, H.: Matematikai zsebkönyv, 17. fejezet: Dinamikai rendszerek és káosz, TYPOTEX, Budapest, 2000 (németből fordította: Tóth János).
 • Hillier F. S.; Lieberman G. J.: Bevezetés az operációkutatásba, LSI, Budapest, 1995, (angolból fordította: Keresztfalvi T., Matolcsi T., Tóth J.)
 • Disszertációk magyar nyelven

 • Tóth J.: A biológiai tanulás modelljeiről, (Szakdolgozat), SOTE Orvosi Vegytani Intézet - MTA SZTAKI, Budapest, 1971. 102 p.
 • Tóth J.: Szabályos és különös viselkedésű reakciókinetikai modellek, (Kandidátusi értekezés), MTA SZTAKI, Budapest, 1985, 134 p.
 • Tóth J.: Reakciókinetikai modellek transzformációi, (Habilitációs pályázati anyag), BME Analízis Tanszék, Budapest, 2009.

  Kéziratok idegen nyelven

 • Biró, A.; Dezső, O.; Reményi, P.; Tóth, J.: Lecture notes on computer science, Gödöllő, 1994, 150 p.
 • Érdi, P.; Ropolyi, L.; Tóth, J.: An alternative hypothesis for the explanation of the miniature end-plate potentials: The "Quantal Cleft Process", Budapest, 1977.
 • Érdi, P.; Tóth, J.: Who is surprised by what? (1978)
 • Érdi, P.; Turányi, T.; Császár, A.; Tóth, J.: A mass-conserving model reaction with limit shell oscillations, MTA SZTAKI Working Paper MS/10 (1982), 1-15.
 • Tóth, J.; Réti, P.; Ropolyi, L.; Érdi, P.; Valkó, P.: On the system of notations of macroscopic theoretical physics, Budapest, 1978.
 • Kéziratok magyar nyelven

 • Erről-arról (Interdiszciplináris folyóirat) 1-3(197???-197???).
 • Almásy G.; Halász G. Gy.; Hangos K. M.; Nagy M.; Tóth J.; Turkey A.: Az Atomerőművi Operátori Tanácsadó Rendszer feladatai és az alkalmazható módszerek áttekintése, MTA SZTAKI Folytonos Folyamatok Irányítása Osztály, Budapest, 1988, 195 p.
 • Biró A.; Reményi P.; Tóth J.: Az agrár-felsőoktatási intézmények VIII. Országos Számítástechnikai Versenye, Gödöllő, 1993, 25 p.
 • Csatlós Á., Tóth J.: Matematikai statisztikai eszközök és módszerek alkalmazása a minőségbiztosításban a Mathematica programcsomag segítségével, Hódmezővásárhely - Gödöllő, 1999, kb. 100 oldal.
 • Érdi P.; Tóth J. (szerk.): ELMOHA munkafüzet, MTA KFKI, Budapest, 1993.
 • Hangos K. M.; Almásy G.; Ács E.; Halász G.; Király L.; Tóth J.: Az Operátori Tanácsadó Rendszer műszaki terve (rendszerterve), Budapest, 1988, 140 p.
 • Hangos K. M.; Almásy G.; Halász G. Gy.; Sztanó T.; Tóth J.; Turkey A.: Az Operátori Tanácsadó Rendszer tudásbázisának szerkezeti terve, MTA SZTAKI Folytonos Folyamatok Irányítása Osztály, Budapest, 1988.
 • Hangos K. M.; Turkey A.; Almásy G.; Halász G. Gy.; Tóth J.: Az Operátori Tanácsadó Rendszer funkcionális feladatterve, Budapest, 1988, 96 p.
 • Tóth J.: A matematikai folyamatfogalmakról, (Kézirat: kandidátusi vizsgához készült dolgozat), Budapest, 1981, 53 p. *(1 független idézet)*
 • Tóth J.: A formális reakciókinetika globális determinisztikus és sztochasztikus modelljéről és néhány alkalmazásáról, MTA SZTAKI Tanulmányok 129 (1981), 1-163. *(1 független idézet)*
 • Tóth J. (szerk.): Utólag, Budapest, 1994. *(2 független idézet)*
 • Tóth J.: A reakciókinetika néhány problémájáról, Manuscripta1 (2) (1995), 1-9.
 • Tóth J., Szili L.: Matematikai programcsomagok összehasonlítása, Manuscripta1 (1) (1995), 1-34.
 • Tóth J.; Halász G.: Szennyeződések terjedésének modellezése, 1990, 31 p.
 • Tóth J.; Halász G.: Áramló folyadékokban ülepedő szemcsékhez kötöttszennyeződések terjedésének modellezése, 1991, 41 p.
 • Fordítások

  Szkorohod A. V. (Szerk. V. S. Korolyuk): Véletlen mezők, 1978, (Oroszból fordította: Hangos K., Tóth J., 1984) 29 p.

  Néhány újabb előadás

 • Mások fontos, vagy érdekes szakmai írásai, TDK-dolgozatok, szakdolgozatok, disszertációk magyar nyelven

 • Arányi P.: Biokémai jelentőségű reakciók kineteikájának sztochasztikus leírása, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1976. (Témavezető: Tóth János).
 • Bárány Márta: A regressziós függvény nemparaméteres becsléséről, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1979. (Témavezető: Tóth János).
 • Binzberger V.: Bevezetés a Maple V program használatába példákon keresztül, Polygon 9 (2) (1999), 15-35.
 • Bősze B.: Diverzitás, koncentráltság és Pareto-elv - epidemiológiai alkalmazásokkal, (Diplomamunka), BME TTK, Budapest, 2006. (Témavezető: Tóth János).
  Dolgozat, .ps; dolgozat, .pdf.
 • Császár A., Turányi T.: Különleges viselkedésű formális kinetikai modellreakciók, (OTDK dolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1982. (Témavezetők: Érdi Péter, Tóth János).
 • Császár A., Jicsinszky L., Turányi T.: Oszcillációs jelenségek többkomponensű kémiai rendszerekben, (TDK dolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1980. (Témavezetők: Érdi Péter, Tóth János).
 • Csikja R.: Polinomiális közönséges differenciálegyenletek megoldásainak fölrobbanása, (TDK dolgozat), BME VIK, Budapest, 2005 - kari II. díj. (Témavezető: Tóth János).
  Dolgozat.
 • Csikja R.: Felrobbanás vizsgálata polinomiális és kvázipolinomiális közönséges differenciálegyenletekben, (TDK dolgozat), BME TTK, Budapest, 2006 - kari dícséret. (Témavezető: Tóth János).
  Dolgozat és program.
 • Csikja R.: Hiszterézises káoszgenerátor vizsgálata, (TDK dolgozat), BME VIK, Budapest, 2007. (Témavezető: Garay Barnabás és Tóth János).
  Dolgozat.
 • Csiszár G.: Adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek a PIM modellben, (TDK dolgozat), BME TTK, Budapest, 2003 (Témavezető: Tóth János) - kari III. díj.
  Dolgozat: PostScript. Dolgozat: DVI. Dolgozat: PDF.
 • Egri E.: Mincheva, M. és Siegel, D. Tömeghatás-típusú reakció-diffúzió rendszerek stabilitása című cikkének fordítása, Alkalmazott Matematikai Lapok (benyújtva).
 • Erdős P.: A Mathematica programcsomag DiscreteMathematics rutingyűjteménye, Matematikai Lapok 4 (2/3) (1994), 82-99.
 • Garay, B.; Várdai, J.: Interpolation in dynamic equations on time scales, Journal of Difference Equations and Applications 13 (8/9) (2007), 847-854.
 • Hárs Vera: A sztochasztikus reakciókinetika néhány kérdéséról, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1976. (Témavezető: Tóth János).
 • Herman I.: A formális reakciókinetika egy problémájáról (Folytonos komponensű reakciókinetikai modell), (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1978. (Témavezető: Tóth János).
 • Horváth Á.: Diszkrét eloszlások többcsúcsúságának vizsgálata és alkalmazásai, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1985. (Témavezető: Tóth János).
 • Izsák F.: Sztochasztikus rezonancia a kémiai kinetikában, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 2000. (Témavezető: Tóth János).
 • Kiszely R.: Portfóliókezelés Mathematicával, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1998. (Témavezető: Tóth János).
 • Kovács B.: Neurális hálók alkalmazása differenciálegyenletek paramétereinek becslésére, (TDK dolgozat), BME VIK, Budapest, 2003 - kari II. díj. (Témavezető: Tóth János).
  Dolgozat és program.
 • Kovács B.: Methods to estimate reaction rate constants: Neural networks and matrix inversion, BME VIK, Budapest, 2005 - kari II. díj. (Témavezető: Tóth János).
 • Kovács B.: Modelling and Quantitative Analysis of LTRACK - Novel Mobility Management Algorithm, (Diplomaterv), BME VIK, Budapest, 2005 - kari II. díj. (Témavezető: Imre Sándor, Szalay Máté).
 • Kovács S.: Beadandó feladatok másodéves matematikusoknak, (Hallgatók|ElTE|Matematikus|KDE).
 • Kun A.: Az összetett kémiai reakció determinisztikus és sztochasztikus modelljei között lévő kapcsolat vzsgálata, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1978. (Témavezető: Tóth János).
 • Ladics T.: Gröger, K.: Szabadenergia-becslések és reakciódiffúzió-folyamatok aszimptotikus viselkedése című cikkének fordítása, Polygon (benyújtva).
 • Lejtovicz J.: Reakciómechanizmusok számítógépes vizsgálata, (Egyetemi doktori értekezés), ELTE TTK, Budapest, 1989.
 • Lóczi L.: A Mathematica alapjai, 1998. (A konkurrencia).
 • Nagy A. L.: Egy reakciósebességi együtthatók becslésére szolgáló algoritmus matematikai vizsgálata, (TDK dolgozat), BME TTK, Budapest, 2010. - kari dicséret. (Témavezető: Tóth János és Turányi Tamás).
  Dolgozat.
 • Papp D.: Bruttó reakciók felbontása diszkrét matematikai eszközökkel, (TDK dolgozat), BME TTK, Budapest, 2003 - kari II. díj, és
  OTDK, Budapest, 2005, kiemelt dícséret. (Témavezető: Tóth János).
  Dolgozat.
 • Papp D.: Petri-hálón alapuló modellek analízise és alkalmazása a reakciókinetikában, (Diplomaterv), BME VIK, Budapest, 2005. (Témavezető: Varró-Gyapay Szilvia és Tóth János).
  Dolgozat.
 • Papp, D.; Vizvári B.: Effective solution of linear Diophantine equation systems with an application in chemistry, Journal of Mathematical Chemistry, 39 (1) (2006), 15-31.
 • Pásztor I.: Sztochasztikus differenciálegyenletek numerikus megoldásai, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1991. (Témavezető: Tóth János).
 • Popper Gy.: Numerikus módszerek Mathematica használatával, (BME Építőmérnöki Kar), Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2003.
 • Póta Gy.: Kémiai hullámok és térbeli szerkezetek reakció-diffúzió rendszerekben, Egyetemi jegyzet (Kézirat), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996.
 • Recski A.: Hogyan tehetjük tönkre konferenciákon tartott előadásainkat írásvetítő alkalmazásával? Matematikai Lapok (Új sorozat) 2 (1992), 14-16.
 • Recski, A.: Calculus exercises with and without Mathematica, Yale University, New Haven, 1995.
 • Rényi, A.: Kémiai reakciók tárgyalása a sztochasztikus folyamatok elmélete segítségével, MTA Mat. Kut. Int. Közl. 2, 83-101 (1953).
  Busai Ágota részletes előadásvázlata a cikkről. Valamikor idekerül maga a cikk is.
 • Sipos Szabó Eszter: Oszcilláló (bio)kémiai modellek érzékenységének vizsgálata, BME VBK, Budapest, 2008 - kari II. díj. (Témavezető: Tóth János és Csikász-Nagy Attila).
  Mathematica programok: cdh1.
  Mathematica programok: polo.
  Mathematica programok: cdc14.
  Dolgozat.
 • Szabó Anett: Intracelluláris Ca++-dinamika vizsgálata, BME VBK, Budapest, 2008 - kari dícséret. (Témavezető: Tóth János).
 • Szabó Anett: Intracelluláris Ca++-dinamika vizsgálata, (Szakdolgozat), BME TTK, Budapest, 2010. (Témavezető: Tóth János).
  Dolgozat.
 • Szenthe, L.: További vizsgálatok kaotikus és kinetikai egyenletekre vonatkozóan, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1990. (Témavezető: Tóth János).
 • Taródy E.: Az egyenletes és exponenciális eloszlású véletlen számok generálásának módszerei, (Szakdolgozat), ELTE TTK, Budapest, 1979. (Témavezető: Hárs Vera).
 • Várdai J.: De Leenheer, P., Angeli, D., Sontag, E. D. Monoton kémiai reakcióhálózatok című cikkének fordítása, Alkalmazott Matematikai Lapok (benyújtva).

  Matematikatörténet

  Linkek

  The MacTutor History of Mathematics archive
 • Könyvek

 • Gingyikin, Sz. G.: Történetek fizikusokról és matematiksuokról, TYPOTEX Kiadó, Budapest, 2003.
 • Matematikatörténeti írások (diákok gyűjtése, feldolgozása)

 • ARKHIMÉDÉSZ
 • A BERNOULLI-család
 • LEIBNIZ
 • LEIBNIZ számológépe
 • LEIBNIZ és NEWTON
 • LINDELÖF
 • NEWTON
 • PEANO
 • PEANO még egyszer
 • Az elemi analízis nagy alakjai
 • Néhány kedvenc idézet, és kedvenc kapcsolat, meg nemszakmai fontos írás

  Mathematical Reviews 12 p. 561: This paper gives wrong solutions to trivial problems. The basic error, however, is not new. (Clifford Ambrose Truesdell III)
 • He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her. Sometimes those who love her say bad things of her but they are always said as though she were a woman. Some of the younger fishermen those who used buoys as floats for their lines and had motor-boats, bought when the shark-lovers had brought much money, spoke of her as el mar which is masculine. They spoke of her as a contestant or a place or even an enemy. But the old man always thought of her as feminine and as something that gave or withheld great favours, and if she did wild and wicked things it was because she could not help them. The moon affects her it does a woman, he thought.
 • Először elvitték a kommunistákat, és én nem szóltam, mert nem voltam kommunista, azután elvitték a szocialistákat, és én nem szóltam, mert nem voltam szocialista, azután elvitték a szakszervezetieket, és én nem szóltam, mert nem voltam szakszervezeti tag, azután elvitték a zsidókat, és én nem szóltam, mert nem voltam zsidó, azután elvittek engem, és akkor már nem maradt senki, aki szóljon.
 • Dévényi, Doktor Ezésez Géza, Itten van.
 • Mill, John Stuart: A szabadságról, Századvég Kiadó - Readers International, Budapest, 1994. (Fordította: Pap Mária). Itten van.
 • Rényi Alfréd: Levelek ... TYPOTEX.