A zárthelyik beosztása:

1. zh:      március 30. kedd 12-14,  Ch.A.20  A--Nagy
                                                       K.314 Olicsek--W
Konzultáció: március 29. hétfő 14-16,  R.513

1. zh, megoldása, eredménye

1. pótzh:   április 9. péntek 14-16. K.314

2. zh:      május 4. kedd 12-14,  Ch.A.20  A--Nagy
                                                       K.314 Olicsek--W
Konzultáció: május 3. hétfő 14-16, T.603

2. zh , megoldása , eredménye

2. pótzh: május 14. péntek 14-16. K.314

2. pótzh, eredménye 

Pót-pótzh a pótlási héten: május 18. kedd 10-12, ChMax
Ez az egyik sikertelen zh második pótlására használható, ha a másik zh elsőre sikerült, előzőleg a KTH-ban a különeljárási díjat rendezni kell.
Pót-pótzh-n sikeres korábbi zh-t javítani nem lehet.

Konzultáció a pót-pótzh előtt: május 17. hétfő 10-12, ChA21.

A zárthelyik lebonyolítása: Egész óra 5 perckor legkésőbb érkezzünk meg. Legyen elegendő papír és toll kéznél.
A dolgozat első oldalán jól olvashatóan szerepeljen a név és a Neptun-kód. Ha nem kapcsozzuk össze a lapokat,
akkor a nevünket a többi oldalra is írjuk fel. Tegyünk ki a padra valamilyen személyazonosságot igazoló okmányt.
Kalkulátor nem használható. A tiszta munkaidő 90 perc.

Az 1. zárthelyi anyaga: A [szögletes zárójel]-ben szereplő anyagrészeket az 1. zh-ban nem kérem számon. A definíciókat,
tételeket ki kell tudni mondani, de bizonyítások most nem kellenek. A fő hangsúly a feladatmegoldáson van.

Komplex számok algebrája: valós rész, képzetes rész, konjugált, komplex szám algebrai és exponenciális
alakja, ezek átírása egymásba, alapműveletek végrehajtása, komplex szám hatványai, z^n=w alakú egyenlet megoldásai,
polinom komplex gyökeinek megkeresése (ha egyszerű).
Vektoralgebra:  Síkbeli egyenes normálvektora, irányvektora, egyenes 2 ponton át. Sík- és térvektorok skaláris szorzása,
v felbontása egy w-re merőleges és egy w-vel párhuzamos komponens összegére. Jobbsodrású rendszer. Determináns.
Vektoriális szorzat. Térbeli egyenes egyenletrendszere, paraméteres egyenletrendszere, irányvektora. Egyenes két ponton át,
egy ponton átmenő adott irányú egyenes. Pont és egyenes távolsága, két egyenes metszéspontja (ha van), kitérő egyenesek.
Sík egyenlete, normálvektora, sík 3 ponton át, sík egy ponton és egy egyenesen át, két sík metszet-egyenese, egy sík és egy
egyenes döféspontja, sík és pont távolsága, két sík szöge.
Sorozatok határértéke: korlátos számhalmaz, supremum, infimum. Határérték fajtái (féloldali, végtelenbeli, végtelen), definíciók,
adott epsilonhoz küszöbindex keresése. Határérték számítási szabályai (alapműveletek, rendőrszabály). Részsorozat limesze.
Nevezetes határértékek, ezek alapján megoldható limesz-keresési feladatok. Konvergens sorozat korlátos. Nullsorozat és
korlátos sorozat szorzata. [Cauchy kritérium.] Monoton sorozatok limesze. (1+1/n)^n típusú határértékek. Rekurzív sorozatok
határértéke. Gyökös kifejezések limesze, "konjugálttal való bővítés".  Bolzano-Weierstrass tétel. Torlódási pont, limes superior,
limes inferior.
Függvényhatárérték: értelmezési tartomány, értékkészlet, grafikon. Periodikus, monoton, páros, páratlan, konvex, konkáv függvény.
Inverz függvény kiszámítása, értelmezési tartománya, értékkészlete, grafikonja. Közvetett függvény. Függvényhatárérték fajtái
(féloldali, végtelenbeli, végtelen), definíciók, adott epsilonhoz delta keresése. Átviteli elv és következményei (alapműveletek,
rendőrszabály). Nevezetes határértékek, ezek alapján megoldható feladatok.
Folytonosság: Adott pontban ill. intervallumon folytonos függvény. Féloldali folytonosság. Kapcsolat a sorozat-határértékkel. A négy
alapművelettel képzett, a közvetett és az inverz függvény folytonossága. Az abszolút érték folytonossága. Nevezetes folytonos függvények,
ezek alapján megoldható feladatok. Szakadási helyek osztályozása (első- és másodfajú, megszüntethető szakadás és ugrás). Monoton
függvény szakadási helyei. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények tulajdonságai (Weierstrass 1, 2, Bolzano tétele).
Alkalmazás: adott függvény gyökeinek száma.
Differenciálszámítás: derivált definíciója különbségi hányadossal, [geometriai interpretáció, az epsilon(x) függvénnyel megadható
másik definíció]. Féloldali derivált. Érintőegyenes. Összeg, szorzat, hányados, közvetett és inverz függvény deriváltja. x^a, a^x, sin, cos,
tg, ctg, ln deriváltja, az ezekkel megoldható feladatok.

Mintazárthelyik:  minta1, , minta2,

A 2. zárthelyi anyaga: A [szögletes zárójel]-ben szereplő anyagrészeket a 2. zh-ban nem kérem számon. A definíciókat,
tételeket ki kell tudni mondani, de bizonyítások most nem kellenek. A fő hangsúly a feladatmegoldáson van.

A differenciálszámítás alkalmazásai: Középértéktételek (Rolle, Lagrange, Cauchy). Monotonitás vizsgálata deriválással. Trigonometrikus
függvények inverzei. Hiperbolikus függvények és inverzeik. Konvexitás vizsgálata deriválással. L'Hospital szabály. Lokális szélsőértékhely
szükséges illetve elégséges feltételei.. Abszolút szélsőértékhelyek keresése. Inflexiós pontok. Aszimptota. Függvényvizsgálat. Differenciál,
a függvény megváltozásának közelítése differenciállal. [Newton-módszer gyökkeresésre.]
Primitív függvény:  A primitív függvény alaptulajdonságai, kiszámításának néhány módszere (f'/f, f'f^d, lineáris helyettesítés). Parciális integrálás.
[Helyettesítéses integrálás.] Az alapintegrálok táblázata. Trigonometrikus integrálok. Racionális törtfüggvények integrálása (maradékos
osztás a számláló fokszámának csökkentésére, teljes négyzetté kiegészítés, parciális törtekre bontás).
Határozott integrál: Felosztás finomsága, alsó és felső közelítő összegek tulajdonságai. Integrálhatóság, integrál. Integrálható függvények
jellemzése alsó és felső közelítő összegekkel, oszcillációs összegekkel, integrálközelítő összegekkel. Példa korlátos, de nem integrálható
függvényre. Integrál alaptulajdonságai. Integrálható függvények osztályai: monoton, korlátos, véges sok ilyen darabból álló függvények.
Newton-Leibniz formula. Integrálfüggvény, kapcsolata a primitív függvénnyel. Integrálfüggvényt tartalmazó határértékek.

Mintazárthelyi: minta3