A szintre hozó kurzus tematikája

Véges matematika és számhalmazok.

Halmazok, halmazok egyenlősége, részhalmazok, műveletek. A természetes számok halmaza, oszthatóság, prímszámok. Hatvány, a hatványozás azonosságai. Racionális és irracionális számok, számelmélet alaptétele. Százalékszámítás, skatulyaelv, együttes munka feladatok, mozgási feladatok. Elemi kombinatorikai, valószínűségszámítási feladatok. Gráfok, konvex sokszög átlóinak száma.

Algebra.

Polinomok, nevezetes azonosságok, megoldóképletet, algebrai és törtes kifejezések és egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, teljes négyzetté alakítás, n-edik gyök, logaritmus, áttérés más alapú logaritmusra, másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása, négyzetgyökös, abszolútértékes, exponenciális, logaritmikus egyenletek.

Függvények, trigonometria, sorozatok.

Értelmezési tartomány, értékkészlet, leszűkítés, inverzfüggvény, egyváltozós valós függvények, hatvány, lineáris, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök, logaritmus, exponenciális, a függvények grafikonja,  függvények jellemzése, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás,  másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatok.

Szög mérése fokban és radiánban, szögfüggvények általánosítása, szinusz, koszinusz, tangens, periodikusdáguk, pótszögek, kiegészítő szögek, pithagoraszi összefüggés. Egyszerű trigonometrikus egyenletek, másodfokúra vezető rtigonometrikus egyenletek, egyszerű trigonometrikus egyenlőtlenségek.

Sorozatok, sorozat jellemzése (korlátosság, monotonitás), számtani és mértani sorozatok, kamatos kamat.

Geometria.

Térelemek, szögek, térelemek távolságára és szöge, kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező, egybevágósági transzformációk, hasonlósági transzformációk, hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról szóló tételek, Pithagorasz-tétel és megfordítása, a belső és külső szögösszegekre vonatkozó tétel, a kör érintője, látókör, Thalész-tétel és megfordítása, forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp, felszínek és térfogatok.

Vektorok, vektor felbontása összetevőkre, skaláris szorzat, vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái, skalárszorzat kiszámítása koordinátákból, két pont távolsága, háromszög súlypontja koordinátái, különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenlete, adott középpontú és sugarú körök egyenletének felírása, a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó definíciók, tételek, a háromszög területének kiszámítása, nevezetes négyszögek területének számítása, kör, körcikk.